Back to EDC-Website

Filename Size User Group Date Attributes
tandemx.201006.gz 668720 edc edc 2010-07-30 05:11:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100621.gz 40067 edc edc 2010-07-29 06:21:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100622.gz 23705 edc edc 2010-07-29 06:23:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100623.gz 63098 edc edc 2010-07-29 07:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100624.gz 111269 edc edc 2010-07-30 05:11:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100625.gz 96220 edc edc 2010-07-29 07:07:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100626.gz 100411 edc edc 2010-07-29 07:08:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100627.gz 64825 edc edc 2010-07-29 08:06:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100628.gz 62351 edc edc 2010-07-29 08:08:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100629.gz 48197 edc edc 2010-07-29 09:08:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100630.gz 58995 edc edc 2010-07-29 09:10:00 -rw-rw-r--
tandemx.201007.gz 866733 edc edc 2010-08-26 13:48:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100701.gz 92095 edc edc 2010-08-26 13:48:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100702.gz 67589 edc edc 2010-08-26 13:48:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100703.gz 36336 edc edc 2010-07-29 09:49:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100704.gz 60750 edc edc 2010-07-29 09:51:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100705.gz 52830 edc edc 2010-07-29 09:52:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100706.gz 14518 edc edc 2010-07-30 05:24:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100707.gz 61513 edc edc 2010-08-26 13:48:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100708.gz 28842 edc edc 2010-07-29 04:42:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100709.gz 52569 edc edc 2010-08-26 13:48:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100710.gz 52012 edc edc 2010-07-30 05:28:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100711.gz 21144 edc edc 2010-07-21 15:20:29 -rw-rw-r--
tandemx.20100712.gz 8645 edc edc 2010-07-30 03:54:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100714.gz 8057 edc edc 2010-07-30 03:56:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100717.gz 25572 edc edc 2010-08-26 13:48:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100718.gz 12675 edc edc 2010-07-30 04:25:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100721.gz 16941 edc edc 2010-07-30 04:48:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100722.gz 46583 edc edc 2010-07-23 08:15:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100723.gz 40366 edc edc 2010-07-24 08:13:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100724.gz 25208 edc edc 2010-07-25 08:08:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100725.gz 27950 edc edc 2010-07-27 07:44:04 -rw-rw-r--
tandemx.20100726.gz 22292 edc edc 2010-07-27 08:14:13 -rw-rw-r--
tandemx.20100727.gz 8040 edc edc 2010-07-28 08:32:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100728.gz 19601 edc edc 2010-07-29 08:15:20 -rw-rw-r--
tandemx.20100729.gz 15012 edc edc 2010-07-30 03:25:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100730.gz 23376 edc edc 2010-07-31 08:07:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100731.gz 28093 edc edc 2010-08-01 08:06:00 -rw-rw-r--
tandemx.201008.gz 1164797 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100801.gz 62901 edc edc 2010-08-02 08:07:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100802.gz 40072 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100803.gz 40968 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100804.gz 33501 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100805.gz 33791 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100806.gz 17110 edc edc 2010-08-07 08:06:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100807.gz 40228 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100808.gz 43789 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100809.gz 35038 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100810.gz 44487 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100811.gz 8458 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100812.gz 16671 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100813.gz 15855 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100814.gz 3529 edc edc 2010-08-15 07:11:16 -rw-rw-r--
tandemx.20100815.gz 143483 edc edc 2010-08-16 08:04:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100816.gz 37393 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100817.gz 24740 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100818.gz 25949 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100819.gz 43820 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100820.gz 47853 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100821.gz 23685 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100822.gz 29381 edc edc 2010-08-23 08:01:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100823.gz 29018 edc edc 2010-08-24 08:01:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100824.gz 52992 edc edc 2010-08-25 09:15:19 -rw-rw-r--
tandemx.20100825.gz 27827 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100826.gz 11500 edc edc 2010-08-27 08:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100827.gz 21564 edc edc 2010-08-28 08:08:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100828.gz 3709 edc edc 2010-08-29 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100830.gz 31205 edc edc 2010-08-31 06:09:23 -rw-rw-r--
tandemx.20100831.gz 174897 edc edc 2010-12-13 12:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.201009.gz 1406856 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100901.gz 24975 edc edc 2010-09-02 08:14:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100902.gz 15761 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100903.gz 52547 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100904.gz 50607 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100905.gz 48446 edc edc 2010-09-06 10:22:14 -rw-rw-r--
tandemx.20100906.gz 36408 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100907.gz 27836 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100908.gz 23684 edc edc 2010-09-09 08:16:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100909.gz 38874 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100910.gz 40781 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100911.gz 106845 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100912.gz 124172 edc edc 2010-09-14 11:29:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100913.gz 62985 edc edc 2010-09-14 09:17:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100914.gz 109444 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100915.gz 39375 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100916.gz 29585 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100917.gz 36360 edc edc 2010-09-20 05:41:43 -rw-rw-r--
tandemx.20100918.gz 27321 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100919.gz 26554 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100920.gz 33034 edc edc 2010-09-21 10:10:25 -rw-rw-r--
tandemx.20100921.gz 51062 edc edc 2010-09-22 09:11:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100922.gz 30390 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100923.gz 30883 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100924.gz 133985 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100925.gz 13808 edc edc 2010-09-27 05:46:21 -rw-rw-r--
tandemx.20100926.gz 28206 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100927.gz 99053 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100928.gz 40887 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100929.gz 18437 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20100930.gz 3163 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.201010.gz 2182485 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101001.gz 24170 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101002.gz 29182 edc edc 2010-10-03 09:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101003.gz 15717 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101004.gz 56417 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101005.gz 113578 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101006.gz 30111 edc edc 2010-10-07 09:16:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101007.gz 51313 edc edc 2010-10-20 15:01:44 -rw-rw-r--
tandemx.20101008.gz 62875 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101009.gz 38755 edc edc 2010-10-20 15:02:02 -rw-rw-r--
tandemx.20101010.gz 28713 edc edc 2010-10-11 09:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101011.gz 23252 edc edc 2010-10-13 05:55:45 -rw-rw-r--
tandemx.20101012.gz 34210 edc edc 2010-10-13 09:25:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101013.gz 96662 edc edc 2010-10-14 09:16:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101014.gz 36250 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101015.gz 9616 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101016.gz 45214 edc edc 2010-10-18 07:38:03 -rw-rw-r--
tandemx.20101017.gz 70899 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101018.gz 30852 edc edc 2010-10-19 09:07:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101019.gz 27899 edc edc 2010-10-21 11:29:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101020.gz 34380 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101021.gz 295236 edc edc 2010-10-22 09:04:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101022.gz 34397 edc edc 2010-10-23 09:19:47 -rw-rw-r--
tandemx.20101023.gz 40370 edc edc 2010-10-24 09:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101024.gz 118212 edc edc 2010-10-25 09:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101025.gz 29137 edc edc 2010-10-26 09:10:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101026.gz 75013 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101027.gz 108011 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101028.gz 79859 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101029.gz 282133 edc edc 2010-10-30 22:19:14 -rw-rw-r--
tandemx.20101030.gz 72299 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101031.gz 184008 edc edc 2010-11-01 09:06:00 -rw-rw-r--
tandemx.201011.gz 2993911 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101101.gz 33068 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101102.gz 138369 edc edc 2010-11-03 09:18:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101103.gz 403357 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101104.gz 180376 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101105.gz 79083 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101106.gz 30096 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101107.gz 18700 edc edc 2010-11-08 09:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101108.gz 328511 edc edc 2010-11-09 09:02:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101109.gz 76768 edc edc 2010-11-10 09:06:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101110.gz 120106 edc edc 2010-11-11 13:16:56 -rw-rw-r--
tandemx.20101111.gz 37349 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101112.gz 31403 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101113.gz 210354 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101114.gz 307732 edc edc 2010-11-15 11:48:56 -rw-rw-r--
tandemx.20101115.gz 89049 edc edc 2010-11-16 10:12:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101116.gz 34147 edc edc 2010-11-17 10:19:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101117.gz 87455 edc edc 2010-11-18 10:28:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101118.gz 6005 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101119.gz 12962 edc edc 2010-11-22 07:36:05 -rw-rw-r--
tandemx.20101120.gz 18321 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101121.gz 44315 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101122.gz 44007 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101123.gz 31157 edc edc 2010-11-24 10:10:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101124.gz 79521 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101125.gz 51932 edc edc 2010-12-08 15:02:59 -rw-rw-r--
tandemx.20101126.gz 24835 edc edc 2010-12-08 15:02:31 -rw-rw-r--
tandemx.20101127.gz 283664 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101128.gz 146525 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101129.gz 8002 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101130.gz 32684 edc edc 2011-05-06 08:00:00 -rw-rw-r--
tandemx.201012.gz 1748310 edc edc 2011-01-01 10:05:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101201.gz 23191 edc edc 2010-12-02 10:15:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101202.gz 30651 edc edc 2010-12-15 15:01:57 -rw-rw-r--
tandemx.20101203.gz 55032 edc edc 2010-12-07 06:40:06 -rw-rw-r--
tandemx.20101204.gz 167845 edc edc 2010-12-05 10:12:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101205.gz 36521 edc edc 2010-12-06 10:04:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101206.gz 102349 edc edc 2010-12-07 10:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101207.gz 83538 edc edc 2010-12-08 10:14:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101208.gz 52664 edc edc 2010-12-09 10:24:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101209.gz 34652 edc edc 2010-12-10 12:28:06 -rw-rw-r--
tandemx.20101210.gz 183098 edc edc 2010-12-11 10:15:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101211.gz 41489 edc edc 2010-12-13 08:18:54 -rw-rw-r--
tandemx.20101212.gz 16078 edc edc 2010-12-13 10:05:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101213.gz 305096 edc edc 2010-12-14 10:09:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101214.gz 12150 edc edc 2010-12-15 10:10:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101215.gz 77493 edc edc 2010-12-16 00:08:48 -rw-rw-r--
tandemx.20101217.gz 37920 edc edc 2010-12-18 14:05:52 -rw-rw-r--
tandemx.20101218.gz 29421 edc edc 2010-12-18 14:06:22 -rw-rw-r--
tandemx.20101219.gz 97599 edc edc 2010-12-20 10:03:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101220.gz 20562 edc edc 2010-12-29 15:02:25 -rw-rw-r--
tandemx.20101221.gz 2638 edc edc 2010-12-22 10:04:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101222.gz 336 edc edc 2010-12-23 10:04:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101223.gz 3984 edc edc 2010-12-24 10:05:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101224.gz 62372 edc edc 2010-12-25 10:06:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101225.gz 110177 edc edc 2010-12-26 11:32:31 -rw-rw-r--
tandemx.20101226.gz 34994 edc edc 2010-12-27 10:02:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101227.gz 14490 edc edc 2010-12-28 10:08:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101228.gz 28077 edc edc 2010-12-29 10:12:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101229.gz 48921 edc edc 2010-12-30 10:10:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101230.gz 25731 edc edc 2010-12-31 10:07:00 -rw-rw-r--
tandemx.20101231.gz 7828 edc edc 2011-01-01 10:05:00 -rw-rw-r--