Back to EDC-Website

Filename Size User Group Date Attributes
beidou3m2_202402.frd.gz 22076 edc edc 2024-02-26 21:30:30 -rw-r--r--
beidou3m2_20240223.frd.gz 2161 edc edc 2024-02-23 22:21:48 -rw-r--r--
beidou3m2_20240224.frd.gz 6371 edc edc 2024-02-24 23:46:53 -rw-r--r--
beidou3m2_20240225.frd.gz 1572 edc edc 2024-02-25 19:22:39 -rw-r--r--
beidou3m2_20240226.frd.gz 12588 edc edc 2024-02-26 21:30:30 -rw-r--r--
beidou3m2_202403.frd.gz 57120 edc edc 2024-03-19 21:09:14 -rw-r--r--
beidou3m2_20240311.frd.gz 1881 edc edc 2024-03-11 23:21:01 -rw-r--r--
beidou3m2_20240317.frd.gz 1101 edc edc 2024-03-17 23:57:38 -rw-r--r--
beidou3m2_20240318.frd.gz 4574 edc edc 2024-03-18 22:41:08 -rw-r--r--
beidou3m2_20240319.frd.gz 49559 edc edc 2024-03-19 21:09:14 -rw-r--r--
beidou3m2_202404.frd.gz 10451 edc edc 2024-04-24 21:51:14 -rw-r--r--
beidou3m2_20240402.frd.gz 6427 edc edc 2024-04-03 00:10:18 -rw-r--r--
beidou3m2_20240407.frd.gz 3438 edc edc 2024-04-07 22:21:01 -rw-r--r--
beidou3m2_20240424.frd.gz 910 edc edc 2024-04-24 21:51:14 -rw-r--r--