Back to EDC-Website

Filename Size User Group Date Attributes
tandemx_201205.npt 1091443 edc edc 2012-06-01 11:44:49 -rw-rw-r--
tandemx_20120501.npt 32964 edc edc 2012-05-02 08:42:44 -rw-rw-r--
tandemx_20120502.npt 25990 edc edc 2012-05-03 08:41:19 -rw-rw-r--
tandemx_20120503.npt 29619 edc edc 2012-05-04 08:30:46 -rw-rw-r--
tandemx_20120504.npt 23081 edc edc 2012-05-07 12:11:50 -rw-rw-r--
tandemx_20120505.npt 23355 edc edc 2012-05-08 06:28:12 -rw-rw-r--
tandemx_20120506.npt 12017 edc edc 2012-05-08 06:28:14 -rw-rw-r--
tandemx_20120507.npt 23834 edc edc 2012-05-09 03:20:29 -rw-rw-r--
tandemx_20120508.npt 42501 edc edc 2012-05-09 11:26:23 -rw-rw-r--
tandemx_20120509.npt 36598 edc edc 2012-05-10 02:50:24 -rw-rw-r--
tandemx_20120510.npt 56181 edc edc 2012-05-11 11:41:38 -rw-rw-r--
tandemx_20120511.npt 42878 edc edc 2012-05-14 04:30:29 -rw-rw-r--
tandemx_20120512.npt 22211 edc edc 2012-05-14 06:20:34 -rw-rw-r--
tandemx_20120513.npt 25214 edc edc 2012-05-14 11:14:00 -rw-rw-r--
tandemx_20120514.npt 43176 edc edc 2012-05-15 12:46:11 -rw-rw-r--
tandemx_20120515.npt 47843 edc edc 2012-05-16 03:00:33 -rw-rw-r--
tandemx_20120516.npt 41619 edc edc 2012-05-17 11:03:41 -rw-r--r--
tandemx_20120517.npt 51398 edc edc 2012-05-21 14:16:34 -rw-rw-r--
tandemx_20120518.npt 48301 edc edc 2012-05-19 22:20:54 -rw-rw-r--
tandemx_20120519.npt 23713 edc edc 2012-05-20 06:45:46 -rw-r--r--
tandemx_20120520.npt 19031 edc edc 2012-05-30 19:03:53 -rw-rw-r--
tandemx_20120521.npt 43789 edc edc 2012-05-22 08:43:45 -rw-rw-r--
tandemx_20120522.npt 41917 edc edc 2012-05-23 15:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120523.npt 42298 edc edc 2012-05-24 10:44:16 -rw-rw-r--
tandemx_20120524.npt 47012 edc edc 2012-05-25 07:52:41 -rw-rw-r--
tandemx_20120525.npt 42699 edc edc 2012-05-26 05:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120526.npt 28695 edc edc 2012-05-27 01:09:02 -rw-rw-r--
tandemx_20120527.npt 24141 edc edc 2012-05-28 11:39:11 -rw-rw-r--
tandemx_20120528.npt 32851 edc edc 2012-05-29 08:05:12 -rw-rw-r--
tandemx_20120529.npt 45836 edc edc 2012-05-30 11:31:04 -rw-rw-r--
tandemx_20120530.npt 38066 edc edc 2012-05-31 11:06:09 -rw-rw-r--
tandemx_20120531.npt 32675 edc edc 2012-06-01 11:44:49 -rw-rw-r--
tandemx_201206.npt 680583 edc edc 2012-07-01 07:33:26 -rw-rw-r--
tandemx_20120601.npt 24519 edc edc 2012-06-02 01:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120602.npt 10308 edc edc 2012-06-02 20:18:15 -rw-rw-r--
tandemx_20120603.npt 9095 edc edc 2012-06-04 00:09:02 -rw-r--r--
tandemx_20120604.npt 27854 edc edc 2012-06-05 12:58:37 -rw-r--r--
tandemx_20120605.npt 28999 edc edc 2012-06-06 09:19:50 -rw-rw-r--
tandemx_20120606.npt 32777 edc edc 2012-06-11 16:13:15 -rw-rw-r--
tandemx_20120607.npt 17747 edc edc 2012-06-08 02:10:20 -rw-rw-r--
tandemx_20120608.npt 40365 edc edc 2012-06-10 14:00:28 -rw-rw-r--
tandemx_20120609.npt 10249 edc edc 2012-06-12 01:20:22 -rw-rw-r--
tandemx_20120610.npt 8990 edc edc 2012-06-12 03:10:44 -rw-rw-r--
tandemx_20120611.npt 26326 edc edc 2012-06-12 11:01:55 -rw-rw-r--
tandemx_20120612.npt 7241 edc edc 2012-06-13 02:27:00 -rw-rw-r--
tandemx_20120613.npt 21123 edc edc 2012-06-13 16:09:01 -rw-r--r--
tandemx_20120614.npt 21997 edc edc 2012-06-15 04:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120615.npt 61289 edc edc 2012-06-16 07:22:52 -rw-rw-r--
tandemx_20120616.npt 32871 edc edc 2012-06-18 09:23:56 -rw-rw-r--
tandemx_20120617.npt 25532 edc edc 2012-06-18 02:20:16 -rw-rw-r--
tandemx_20120618.npt 29852 edc edc 2012-06-19 04:08:30 -rw-rw-r--
tandemx_20120619.npt 9949 edc edc 2012-06-20 07:28:20 -rw-r--r--
tandemx_20120620.npt 21266 edc edc 2012-06-21 09:08:11 -rw-r--r--
tandemx_20120621.npt 34506 edc edc 2012-06-22 11:14:55 -rw-r--r--
tandemx_20120622.npt 27112 edc edc 2012-06-26 08:14:31 -rw-rw-r--
tandemx_20120623.npt 13832 edc edc 2012-06-25 02:50:33 -rw-rw-r--
tandemx_20120624.npt 11933 edc edc 2012-06-25 04:20:17 -rw-rw-r--
tandemx_20120625.npt 13013 edc edc 2012-06-26 11:24:53 -rw-r--r--
tandemx_20120626.npt 16394 edc edc 2012-06-27 03:39:52 -rw-r--r--
tandemx_20120627.npt 28174 edc edc 2012-06-28 08:26:34 -rw-rw-r--
tandemx_20120628.npt 13998 edc edc 2012-06-29 03:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120629.npt 34573 edc edc 2012-06-30 22:50:28 -rw-rw-r--
tandemx_20120630.npt 18757 edc edc 2012-07-01 07:33:26 -rw-r--r--
tandemx_201207.npt 914821 edc edc 2012-08-01 04:10:31 -rw-rw-r--
tandemx_20120701.npt 1460 edc edc 2012-07-01 11:27:04 -rw-r--r--
tandemx_20120702.npt 8880 edc edc 2012-07-03 01:09:02 -rw-r--r--
tandemx_20120703.npt 17960 edc edc 2012-07-04 03:09:01 -rw-r--r--
tandemx_20120704.npt 26432 edc edc 2012-07-05 03:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120705.npt 40427 edc edc 2012-07-06 01:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120706.npt 49389 edc edc 2012-07-09 08:45:18 -rw-rw-r--
tandemx_20120707.npt 16743 edc edc 2012-07-09 02:40:18 -rw-rw-r--
tandemx_20120708.npt 15546 edc edc 2012-07-09 05:30:27 -rw-rw-r--
tandemx_20120709.npt 45549 edc edc 2012-07-10 17:38:42 -rw-rw-r--
tandemx_20120710.npt 22400 edc edc 2012-07-11 03:09:01 -rw-r--r--
tandemx_20120711.npt 33846 edc edc 2012-07-12 00:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120712.npt 38558 edc edc 2012-07-18 14:56:16 -rw-rw-r--
tandemx_20120713.npt 25135 edc edc 2012-07-18 14:52:14 -rw-rw-r--
tandemx_20120714.npt 27615 edc edc 2012-07-18 14:35:02 -rw-rw-r--
tandemx_20120715.npt 12949 edc edc 2012-07-16 05:10:51 -rw-rw-r--
tandemx_20120716.npt 14119 edc edc 2012-07-17 07:06:24 -rw-rw-r--
tandemx_20120717.npt 51352 edc edc 2012-07-24 18:46:52 -rw-rw-r--
tandemx_20120718.npt 47248 edc edc 2012-07-19 08:49:35 -rw-rw-r--
tandemx_20120719.npt 41669 edc edc 2012-07-25 15:46:19 -rw-rw-r--
tandemx_20120720.npt 33329 edc edc 2012-07-21 11:19:35 -rw-rw-r--
tandemx_20120721.npt 9903 edc edc 2012-07-23 02:40:28 -rw-rw-r--
tandemx_20120722.npt 12404 edc edc 2012-07-24 12:25:32 -rw-rw-r--
tandemx_20120723.npt 26519 edc edc 2012-07-24 12:25:35 -rw-rw-r--
tandemx_20120724.npt 26566 edc edc 2012-07-25 02:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120725.npt 55957 edc edc 2012-07-26 14:47:47 -rw-rw-r--
tandemx_20120726.npt 51995 edc edc 2012-07-27 14:20:14 -rw-rw-r--
tandemx_20120727.npt 53877 edc edc 2012-07-29 02:10:50 -rw-rw-r--
tandemx_20120728.npt 33332 edc edc 2012-07-29 05:38:11 -rw-rw-r--
tandemx_20120729.npt 26994 edc edc 2012-07-30 14:34:56 -rw-rw-r--
tandemx_20120730.npt 32482 edc edc 2012-07-31 02:21:14 -rw-rw-r--
tandemx_20120731.npt 14246 edc edc 2012-08-01 04:10:31 -rw-rw-r--
tandemx_201208.npt 915296 edc edc 2019-06-25 08:35:00 -rw-r--r--
tandemx_20120801.npt 15688 edc edc 2012-08-02 12:24:18 -rw-r--r--
tandemx_20120802.npt 27032 edc edc 2012-08-03 10:50:59 -rw-rw-r--
tandemx_20120803.npt 26900 edc edc 2012-08-04 20:50:14 -rw-rw-r--
tandemx_20120804.npt 17909 edc edc 2012-08-05 01:09:02 -rw-rw-r--
tandemx_20120805.npt 9854 edc edc 2012-08-06 01:20:16 -rw-rw-r--
tandemx_20120806.npt 11552 edc edc 2012-08-07 00:18:30 -rw-rw-r--
tandemx_20120807.npt 15743 edc edc 2012-08-08 16:16:43 -rw-rw-r--
tandemx_20120808.npt 20295 edc edc 2012-08-09 00:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120809.npt 27684 edc edc 2012-08-10 10:59:07 -rw-rw-r--
tandemx_20120810.npt 33834 edc edc 2012-08-11 23:10:23 -rw-rw-r--
tandemx_20120811.npt 22747 edc edc 2019-06-25 08:34:43 -rw-r--r--
tandemx_20120812.npt 14711 edc edc 2019-06-25 08:34:44 -rw-r--r--
tandemx_20120813.npt 30324 edc edc 2012-08-14 09:00:58 -rw-rw-r--
tandemx_20120814.npt 36679 edc edc 2012-08-15 01:05:44 -rw-rw-r--
tandemx_20120815.npt 71655 edc edc 2019-06-25 08:34:47 -rw-r--r--
tandemx_20120816.npt 35778 edc edc 2012-08-17 04:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120817.npt 35127 edc edc 2019-06-25 08:34:49 -rw-r--r--
tandemx_20120818.npt 45248 edc edc 2019-06-25 08:34:51 -rw-r--r--
tandemx_20120819.npt 21945 edc edc 2019-06-25 08:34:53 -rw-r--r--
tandemx_20120820.npt 22004 edc edc 2019-06-25 08:34:54 -rw-r--r--
tandemx_20120821.npt 46567 edc edc 2019-06-25 08:34:55 -rw-r--r--
tandemx_20120822.npt 47682 edc edc 2019-06-25 08:34:56 -rw-r--r--
tandemx_20120823.npt 38418 edc edc 2012-08-24 06:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120824.npt 16749 edc edc 2012-08-25 21:20:37 -rw-rw-r--
tandemx_20120825.npt 20712 edc edc 2012-08-26 10:13:38 -rw-rw-r--
tandemx_20120826.npt 15990 edc edc 2012-08-27 10:32:15 -rw-rw-r--
tandemx_20120827.npt 30394 edc edc 2012-08-28 11:07:05 -rw-rw-r--
tandemx_20120828.npt 38726 edc edc 2019-06-25 08:35:00 -rw-r--r--
tandemx_20120829.npt 57465 edc edc 2019-06-25 08:35:00 -rw-r--r--
tandemx_20120830.npt 23743 edc edc 2012-08-31 07:32:16 -rw-rw-r--
tandemx_20120831.npt 38467 edc edc 2012-09-02 03:10:55 -rw-rw-r--
tandemx_201209.npt 864177 edc edc 2019-06-25 08:35:25 -rw-r--r--
tandemx_20120901.npt 38915 edc edc 2012-09-02 18:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120902.npt 20385 edc edc 2012-09-03 00:10:36 -rw-rw-r--
tandemx_20120903.npt 11185 edc edc 2012-09-03 23:10:39 -rw-rw-r--
tandemx_20120904.npt 22160 edc edc 2012-09-05 03:50:24 -rw-rw-r--
tandemx_20120905.npt 10755 edc edc 2012-09-06 01:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120906.npt 25410 edc edc 2012-09-07 12:48:13 -rw-rw-r--
tandemx_20120907.npt 44376 edc edc 2019-06-25 08:35:05 -rw-r--r--
tandemx_20120908.npt 25646 edc edc 2019-06-25 08:35:07 -rw-r--r--
tandemx_20120909.npt 22355 edc edc 2019-06-25 08:35:09 -rw-r--r--
tandemx_20120910.npt 21348 edc edc 2019-06-25 08:35:10 -rw-r--r--
tandemx_20120911.npt 37254 edc edc 2019-06-25 08:35:11 -rw-r--r--
tandemx_20120912.npt 52424 edc edc 2012-09-13 04:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120913.npt 52759 edc edc 2019-06-25 08:35:12 -rw-r--r--
tandemx_20120914.npt 20414 edc edc 2012-09-16 01:20:29 -rw-rw-r--
tandemx_20120915.npt 26478 edc edc 2012-09-16 01:20:31 -rw-rw-r--
tandemx_20120916.npt 9963 edc edc 2012-09-17 01:16:53 -rw-rw-r--
tandemx_20120917.npt 42805 edc edc 2019-06-25 08:35:17 -rw-r--r--
tandemx_20120918.npt 47638 edc edc 2019-06-25 08:35:17 -rw-r--r--
tandemx_20120919.npt 38820 edc edc 2012-09-20 11:32:58 -rw-rw-r--
tandemx_20120920.npt 40286 edc edc 2019-06-25 08:35:18 -rw-r--r--
tandemx_20120921.npt 20656 edc edc 2019-06-25 08:35:19 -rw-r--r--
tandemx_20120922.npt 31949 edc edc 2019-06-25 08:35:20 -rw-r--r--
tandemx_20120923.npt 32070 edc edc 2019-06-25 08:35:22 -rw-r--r--
tandemx_20120924.npt 23044 edc edc 2012-09-25 01:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20120925.npt 12574 edc edc 2019-06-25 08:35:22 -rw-r--r--
tandemx_20120926.npt 11956 edc edc 2012-09-27 01:30:22 -rw-rw-r--
tandemx_20120927.npt 37703 edc edc 2012-09-28 10:34:10 -rw-rw-r--
tandemx_20120928.npt 33454 edc edc 2012-09-30 03:20:35 -rw-rw-r--
tandemx_20120929.npt 31374 edc edc 2019-06-25 08:35:24 -rw-r--r--
tandemx_20120930.npt 18079 edc edc 2019-06-25 08:35:25 -rw-r--r--
tandemx_201210.npt 918554 edc edc 2019-06-25 08:35:46 -rw-r--r--
tandemx_20121001.npt 27749 edc edc 2012-10-02 15:34:18 -rw-rw-r--
tandemx_20121002.npt 24484 edc edc 2012-10-03 00:11:52 -rw-rw-r--
tandemx_20121003.npt 46029 edc edc 2019-06-25 08:35:26 -rw-r--r--
tandemx_20121004.npt 26121 edc edc 2012-10-05 02:11:41 -rw-rw-r--
tandemx_20121005.npt 27511 edc edc 2019-06-25 08:35:29 -rw-r--r--
tandemx_20121006.npt 26601 edc edc 2019-06-25 08:35:30 -rw-r--r--
tandemx_20121007.npt 30704 edc edc 2019-06-25 08:35:30 -rw-r--r--
tandemx_20121008.npt 31218 edc edc 2019-06-25 08:35:30 -rw-r--r--
tandemx_20121009.npt 49345 edc edc 2012-10-10 04:10:51 -rw-rw-r--
tandemx_20121010.npt 18381 edc edc 2012-10-11 03:10:12 -rw-r--r--
tandemx_20121011.npt 26095 edc edc 2019-06-25 08:35:33 -rw-r--r--
tandemx_20121012.npt 22934 edc edc 2012-10-15 05:53:23 -rw-rw-r--
tandemx_20121013.npt 37822 edc edc 2019-06-25 08:35:35 -rw-r--r--
tandemx_20121014.npt 22466 edc edc 2012-10-15 01:10:41 -rw-rw-r--
tandemx_20121015.npt 29133 edc edc 2012-10-16 03:10:22 -rw-rw-r--
tandemx_20121016.npt 35209 edc edc 2019-06-25 08:35:39 -rw-r--r--
tandemx_20121017.npt 52786 edc edc 2019-06-25 08:35:41 -rw-r--r--
tandemx_20121018.npt 30885 edc edc 2019-06-25 08:35:42 -rw-r--r--
tandemx_20121019.npt 38937 edc edc 2012-10-20 22:20:48 -rw-rw-r--
tandemx_20121020.npt 35099 edc edc 2012-10-21 14:55:45 -rw-rw-r--
tandemx_20121021.npt 30790 edc edc 2012-10-22 12:16:11 -rw-rw-r--
tandemx_20121022.npt 41239 edc edc 2012-12-04 22:15:52 -rw-rw-r--
tandemx_20121023.npt 27987 edc edc 2019-06-25 08:35:46 -rw-r--r--
tandemx_20121024.npt 34692 edc edc 2012-10-25 10:32:22 -rw-rw-r--
tandemx_20121025.npt 26877 edc edc 2012-10-26 02:10:52 -rw-rw-r--
tandemx_20121026.npt 29354 edc edc 2012-10-27 20:20:40 -rw-rw-r--
tandemx_20121027.npt 19636 edc edc 2012-11-15 16:29:08 -rw-rw-r--
tandemx_20121028.npt 23895 edc edc 2012-10-29 15:26:29 -rw-rw-r--
tandemx_20121029.npt 27867 edc edc 2012-10-30 08:57:20 -rw-rw-r--
tandemx_20121030.npt 1804 edc edc 2012-10-30 06:02:50 -rw-r--r--
tandemx_20121031.npt 14964 edc edc 2012-11-01 02:11:51 -rw-r--r--
tandemx_201211.npt 607279 edc edc 2019-06-25 08:35:55 -rw-r--r--
tandemx_20121101.npt 24496 edc edc 2019-06-25 08:35:49 -rw-r--r--
tandemx_20121102.npt 23384 edc edc 2012-11-03 03:11:22 -rw-rw-r--
tandemx_20121103.npt 13513 edc edc 2012-11-03 22:35:08 -rw-rw-r--
tandemx_20121104.npt 5870 edc edc 2012-11-05 09:02:58 -rw-r--r--
tandemx_20121105.npt 3598 edc edc 2012-11-06 09:06:34 -rw-rw-r--
tandemx_20121106.npt 18523 edc edc 2012-11-07 02:11:07 -rw-r--r--
tandemx_20121107.npt 22147 edc edc 2012-11-08 01:11:52 -rw-r--r--
tandemx_20121108.npt 31471 edc edc 2012-11-09 04:11:11 -rw-rw-r--
tandemx_20121109.npt 37493 edc edc 2012-11-12 15:16:40 -rw-rw-r--
tandemx_20121110.npt 19321 edc edc 2012-11-11 02:11:12 -rw-r--r--
tandemx_20121111.npt 17212 edc edc 2012-11-12 15:16:40 -rw-r--r--
tandemx_20121112.npt 22296 edc edc 2012-11-14 02:11:37 -rw-rw-r--
tandemx_20121113.npt 23274 edc edc 2012-11-14 04:11:07 -rw-rw-r--
tandemx_20121114.npt 20508 edc edc 2019-06-25 08:35:52 -rw-r--r--
tandemx_20121115.npt 23198 edc edc 2012-11-16 10:24:51 -rw-r--r--
tandemx_20121116.npt 20871 edc edc 2012-11-17 03:12:17 -rw-r--r--
tandemx_20121117.npt 17291 edc edc 2012-11-19 08:59:15 -rw-rw-r--
tandemx_20121118.npt 15076 edc edc 2012-11-19 01:11:12 -rw-rw-r--
tandemx_20121119.npt 27300 edc edc 2012-11-20 02:11:12 -rw-rw-r--
tandemx_20121120.npt 33224 edc edc 2012-11-21 15:12:07 -rw-rw-r--
tandemx_20121121.npt 13084 edc edc 2012-11-22 00:14:31 -rw-rw-r--
tandemx_20121122.npt 20817 edc edc 2012-11-22 23:31:56 -rw-rw-r--
tandemx_20121123.npt 1629 edc edc 2012-11-23 14:32:42 -rw-rw-r--
tandemx_20121124.npt 4550 edc edc 2019-06-25 08:35:55 -rw-r--r--
tandemx_20121125.npt 24786 edc edc 2012-11-25 23:10:27 -rw-rw-r--
tandemx_20121126.npt 23216 edc edc 2012-11-27 08:48:18 -rw-rw-r--
tandemx_20121127.npt 15088 edc edc 2012-11-27 21:10:37 -rw-r--r--
tandemx_20121128.npt 20492 edc edc 2012-11-29 05:11:21 -rw-rw-r--
tandemx_20121129.npt 29757 edc edc 2012-11-30 04:11:51 -rw-rw-r--
tandemx_20121130.npt 33852 edc edc 2012-12-01 13:40:16 -rw-rw-r--
tandemx_201212.npt 585242 edc edc 2019-06-25 08:36:02 -rw-r--r--
tandemx_20121201.npt 19372 edc edc 2019-06-25 08:35:56 -rw-r--r--
tandemx_20121202.npt 22671 edc edc 2012-12-03 01:11:57 -rw-rw-r--
tandemx_20121203.npt 12320 edc edc 2012-12-04 13:13:35 -rw-rw-r--
tandemx_20121204.npt 19466 edc edc 2012-12-06 08:41:24 -rw-rw-r--
tandemx_20121205.npt 38052 edc edc 2012-12-07 09:51:49 -rw-rw-r--
tandemx_20121206.npt 35533 edc edc 2012-12-07 04:11:37 -rw-rw-r--
tandemx_20121207.npt 23960 edc edc 2012-12-10 18:53:50 -rw-rw-r--
tandemx_20121208.npt 28499 edc edc 2019-06-25 08:35:58 -rw-r--r--
tandemx_20121209.npt 12997 edc edc 2012-12-10 18:59:28 -rw-rw-r--
tandemx_20121210.npt 13066 edc edc 2012-12-11 01:10:52 -rw-r--r--
tandemx_20121211.npt 7577 edc edc 2012-12-12 02:11:22 -rw-rw-r--
tandemx_20121212.npt 30656 edc edc 2012-12-13 02:11:57 -rw-rw-r--
tandemx_20121213.npt 30490 edc edc 2012-12-17 14:02:45 -rw-rw-r--
tandemx_20121214.npt 19412 edc edc 2012-12-17 08:46:53 -rw-rw-r--
tandemx_20121215.npt 13069 edc edc 2012-12-16 03:11:26 -rw-r--r--
tandemx_20121216.npt 18346 edc edc 2012-12-17 01:11:06 -rw-rw-r--
tandemx_20121217.npt 16581 edc edc 2012-12-18 01:30:13 -rw-rw-r--
tandemx_20121218.npt 25519 edc edc 2012-12-19 05:10:35 -rw-rw-r--
tandemx_20121219.npt 30784 edc edc 2012-12-20 11:08:16 -rw-rw-r--
tandemx_20121220.npt 18940 edc edc 2019-06-25 08:36:00 -rw-r--r--
tandemx_20121221.npt 27330 edc edc 2012-12-22 22:10:38 -rw-rw-r--
tandemx_20121222.npt 10542 edc edc 2012-12-23 00:26:09 -rw-rw-r--
tandemx_20121223.npt 13422 edc edc 2012-12-24 01:49:00 -rw-rw-r--
tandemx_20121225.npt 18775 edc edc 2012-12-26 03:10:16 -rw-rw-r--
tandemx_20121226.npt 6721 edc edc 2012-12-27 01:20:51 -rw-rw-r--
tandemx_20121227.npt 10090 edc edc 2012-12-28 19:31:15 -rw-rw-r--
tandemx_20121228.npt 29962 edc edc 2012-12-29 23:30:39 -rw-rw-r--
tandemx_20121229.npt 8879 edc edc 2019-06-25 08:36:02 -rw-r--r--
tandemx_20121230.npt 19554 edc edc 2019-06-25 08:36:02 -rw-r--r--
tandemx_20121231.npt 2715 edc edc 2019-06-25 08:36:02 -rw-r--r--