Back to EDC-Website

Filename Size User Group Date Attributes
tandemx_201501.npt 992328 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150101.npt 29229 edc edc 2015-01-05 04:07:17 -rw-rw-r--
tandemx_20150102.npt 42092 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150103.npt 19560 edc edc 2015-03-11 06:52:21 -rw-rw-r--
tandemx_20150104.npt 36119 edc edc 2015-03-11 06:52:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150105.npt 18643 edc edc 2015-01-06 02:11:06 -rw-rw-r--
tandemx_20150106.npt 42901 edc edc 2015-01-08 00:42:04 -rw-rw-r--
tandemx_20150107.npt 49733 edc edc 2015-01-08 05:58:20 -rw-rw-r--
tandemx_20150108.npt 52536 edc edc 2015-01-09 10:00:12 -rw-rw-r--
tandemx_20150109.npt 32275 edc edc 2015-01-12 07:59:58 -rw-rw-r--
tandemx_20150110.npt 16581 edc edc 2015-01-11 00:10:52 -rw-rw-r--
tandemx_20150111.npt 23525 edc edc 2015-01-12 07:59:43 -rw-rw-r--
tandemx_20150112.npt 30179 edc edc 2015-01-13 07:59:30 -rw-rw-r--
tandemx_20150113.npt 36715 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150114.npt 27324 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150115.npt 45833 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150116.npt 50942 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150117.npt 15285 edc edc 2015-01-19 13:58:48 -rw-rw-r--
tandemx_20150118.npt 19098 edc edc 2015-01-19 02:14:50 -rw-rw-r--
tandemx_20150119.npt 40158 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150120.npt 27196 edc edc 2015-01-22 13:00:51 -rw-rw-r--
tandemx_20150121.npt 22974 edc edc 2015-01-22 13:00:40 -rw-rw-r--
tandemx_20150122.npt 31106 edc edc 2015-01-26 07:59:23 -rw-rw-r--
tandemx_20150123.npt 33635 edc edc 2015-01-26 17:45:36 -rw-rw-r--
tandemx_20150124.npt 36454 edc edc 2015-01-26 07:59:47 -rw-rw-r--
tandemx_20150125.npt 21600 edc edc 2015-01-26 17:45:41 -rw-rw-r--
tandemx_20150126.npt 26543 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150127.npt 38175 edc edc 2015-01-30 07:59:56 -rw-rw-r--
tandemx_20150128.npt 53663 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150129.npt 31155 edc edc 2015-01-30 07:59:56 -rw-rw-r--
tandemx_20150130.npt 21047 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150131.npt 20112 edc edc 2015-02-02 06:59:31 -rw-rw-r--
tandemx_201502.npt 759747 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150201.npt 16225 edc edc 2015-02-02 01:10:57 -rw-rw-r--
tandemx_20150202.npt 33138 edc edc 2015-02-04 00:35:26 -rw-rw-r--
tandemx_20150203.npt 33611 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150204.npt 46210 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150205.npt 41481 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150206.npt 41306 edc edc 2015-02-09 05:01:05 -rw-rw-r--
tandemx_20150207.npt 27175 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150208.npt 28633 edc edc 2015-02-11 02:25:13 -rw-rw-r--
tandemx_20150209.npt 17167 edc edc 2015-02-11 03:51:29 -rw-rw-r--
tandemx_20150210.npt 28544 edc edc 2015-02-12 01:51:32 -rw-rw-r--
tandemx_20150211.npt 28466 edc edc 2015-02-12 09:00:30 -rw-rw-r--
tandemx_20150212.npt 6200 edc edc 2015-02-12 16:33:52 -rw-rw-r--
tandemx_20150213.npt 48222 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150214.npt 18973 edc edc 2015-02-15 22:21:32 -rw-rw-r--
tandemx_20150215.npt 30502 edc edc 2015-02-16 06:59:26 -rw-rw-r--
tandemx_20150216.npt 13633 edc edc 2015-02-17 13:58:18 -rw-rw-r--
tandemx_20150217.npt 32314 edc edc 2015-02-18 00:11:16 -rw-rw-r--
tandemx_20150218.npt 48175 edc edc 2015-02-19 07:59:08 -rw-rw-r--
tandemx_20150219.npt 42805 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150220.npt 25971 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150221.npt 17370 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150222.npt 2373 edc edc 2015-02-22 13:11:32 -rw-rw-r--
tandemx_20150223.npt 13198 edc edc 2015-02-24 02:10:41 -rw-rw-r--
tandemx_20150224.npt 10962 edc edc 2015-02-25 09:03:47 -rw-rw-r--
tandemx_20150225.npt 28700 edc edc 2015-02-26 18:11:01 -rw-rw-r--
tandemx_20150226.npt 16916 edc edc 2015-02-27 00:58:33 -rw-rw-r--
tandemx_20150227.npt 39200 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150228.npt 22331 edc edc 2015-03-02 05:25:04 -rw-rw-r--
tandemx_201503.npt 770046 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150301.npt 10910 edc edc 2015-03-01 23:42:37 -rw-rw-r--
tandemx_20150302.npt 29547 edc edc 2015-03-03 08:54:28 -rw-rw-r--
tandemx_20150303.npt 14995 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150304.npt 43169 edc edc 2015-03-05 23:54:43 -rw-rw-r--
tandemx_20150305.npt 1840 edc edc 2015-03-06 01:08:15 -rw-rw-r--
tandemx_20150306.npt 32753 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150307.npt 14317 edc edc 2015-03-09 08:52:10 -rw-rw-r--
tandemx_20150308.npt 17046 edc edc 2015-03-10 21:10:31 -rw-rw-r--
tandemx_20150309.npt 28148 edc edc 2015-03-10 06:52:39 -rw-rw-r--
tandemx_20150310.npt 25194 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150311.npt 34070 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150312.npt 13005 edc edc 2015-03-13 02:10:57 -rw-rw-r--
tandemx_20150313.npt 11989 edc edc 2015-03-13 10:46:58 -rw-rw-r--
tandemx_20150314.npt 9738 edc edc 2015-03-15 23:55:51 -rw-rw-r--
tandemx_20150315.npt 10155 edc edc 2015-03-16 02:10:41 -rw-rw-r--
tandemx_20150316.npt 33438 edc edc 2015-03-17 07:03:04 -rw-rw-r--
tandemx_20150317.npt 25914 edc edc 2015-03-18 02:11:12 -rw-rw-r--
tandemx_20150318.npt 32495 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150319.npt 33159 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150320.npt 39823 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150321.npt 6867 edc edc 2015-03-21 23:37:32 -rw-rw-r--
tandemx_20150322.npt 25481 edc edc 2015-03-23 08:02:15 -rw-rw-r--
tandemx_20150323.npt 34131 edc edc 2015-03-24 02:12:27 -rw-rw-r--
tandemx_20150324.npt 43181 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150325.npt 37202 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150326.npt 15388 edc edc 2015-03-27 00:11:17 -rw-rw-r--
tandemx_20150327.npt 36448 edc edc 2015-04-01 07:29:36 -rw-rw-r--
tandemx_20150328.npt 30065 edc edc 2015-04-01 07:08:52 -rw-rw-r--
tandemx_20150329.npt 12311 edc edc 2015-03-29 13:12:12 -rw-rw-r--
tandemx_20150330.npt 16070 edc edc 2015-04-01 07:10:02 -rw-rw-r--
tandemx_20150331.npt 51257 edc edc 2015-04-01 07:29:36 -rw-rw-r--
tandemx_201504.npt 677728 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150401.npt 31262 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150402.npt 12953 edc edc 2015-04-03 00:11:52 -rw-rw-r--
tandemx_20150403.npt 17003 edc edc 2015-04-03 23:12:07 -rw-rw-r--
tandemx_20150405.npt 10610 edc edc 2015-04-06 07:17:44 -rw-rw-r--
tandemx_20150406.npt 6211 edc edc 2015-04-06 16:10:46 -rw-rw-r--
tandemx_20150407.npt 7674 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150408.npt 16137 edc edc 2015-04-09 00:44:04 -rw-rw-r--
tandemx_20150409.npt 11456 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150410.npt 45623 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150411.npt 4063 edc edc 2015-04-12 10:24:55 -rw-rw-r--
tandemx_20150412.npt 18986 edc edc 2015-04-13 01:11:07 -rw-rw-r--
tandemx_20150413.npt 21921 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150414.npt 46407 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150415.npt 47696 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150416.npt 24216 edc edc 2015-04-17 07:02:32 -rw-rw-r--
tandemx_20150417.npt 18364 edc edc 2015-04-18 02:12:57 -rw-rw-r--
tandemx_20150418.npt 17283 edc edc 2015-04-19 17:14:26 -rw-rw-r--
tandemx_20150419.npt 19519 edc edc 2015-04-20 08:01:59 -rw-rw-r--
tandemx_20150420.npt 15130 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150421.npt 31067 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150422.npt 37049 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150423.npt 37240 edc edc 2015-04-24 06:00:50 -rw-rw-r--
tandemx_20150424.npt 43951 edc edc 2015-04-26 05:18:17 -rw-rw-r--
tandemx_20150425.npt 20384 edc edc 2015-04-26 01:11:52 -rw-rw-r--
tandemx_20150426.npt 22183 edc edc 2015-04-30 03:11:57 -rw-rw-r--
tandemx_20150427.npt 18916 edc edc 2015-04-30 03:11:57 -rw-rw-r--
tandemx_20150428.npt 28324 edc edc 2015-04-30 03:11:55 -rw-rw-r--
tandemx_20150429.npt 29725 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150430.npt 16431 edc edc 2015-05-01 00:11:21 -rw-rw-r--
tandemx_201505.npt 952257 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150501.npt 27848 edc edc 2015-05-02 00:12:36 -rw-rw-r--
tandemx_20150502.npt 21787 edc edc 2015-05-04 02:39:35 -rw-rw-r--
tandemx_20150503.npt 19230 edc edc 2015-05-04 09:18:28 -rw-rw-r--
tandemx_20150504.npt 31017 edc edc 2015-05-05 00:18:17 -rw-rw-r--
tandemx_20150505.npt 24165 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150506.npt 37163 edc edc 2015-05-07 00:24:02 -rw-rw-r--
tandemx_20150507.npt 27699 edc edc 2015-05-08 02:12:01 -rw-rw-r--
tandemx_20150508.npt 35112 edc edc 2015-05-11 00:03:54 -rw-rw-r--
tandemx_20150509.npt 18566 edc edc 2015-05-10 00:11:12 -rw-rw-r--
tandemx_20150510.npt 19271 edc edc 2015-05-11 01:11:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150511.npt 13872 edc edc 2015-05-11 22:18:08 -rw-rw-r--
tandemx_20150512.npt 34645 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150513.npt 53405 edc edc 2015-05-14 07:03:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150514.npt 26593 edc edc 2015-05-15 02:10:42 -rw-rw-r--
tandemx_20150515.npt 9030 edc edc 2015-05-21 04:23:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150516.npt 8125 edc edc 2015-05-21 04:25:50 -rw-rw-r--
tandemx_20150517.npt 14398 edc edc 2015-05-21 04:24:08 -rw-rw-r--
tandemx_20150518.npt 26451 edc edc 2015-05-21 04:23:39 -rw-rw-r--
tandemx_20150519.npt 57245 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150520.npt 41485 edc edc 2015-06-11 14:17:57 -rw-rw-r--
tandemx_20150521.npt 37673 edc edc 2015-05-22 00:33:20 -rw-rw-r--
tandemx_20150522.npt 15675 edc edc 2015-05-24 04:24:44 -rw-rw-r--
tandemx_20150523.npt 41046 edc edc 2015-05-24 07:27:06 -rw-rw-r--
tandemx_20150524.npt 48790 edc edc 2015-05-25 02:18:08 -rw-rw-r--
tandemx_20150525.npt 14643 edc edc 2015-05-26 01:32:04 -rw-rw-r--
tandemx_20150526.npt 44359 edc edc 2015-05-27 02:10:26 -rw-rw-r--
tandemx_20150527.npt 33045 edc edc 2015-05-28 02:10:57 -rw-rw-r--
tandemx_20150528.npt 38293 edc edc 2015-05-29 07:12:43 -rw-rw-r--
tandemx_20150529.npt 57420 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150530.npt 48365 edc edc 2015-06-01 05:06:04 -rw-rw-r--
tandemx_20150531.npt 25901 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_201506.npt 824515 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150601.npt 17569 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150602.npt 49495 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150603.npt 33562 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150604.npt 70810 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150605.npt 39954 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150606.npt 32577 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150607.npt 41327 edc edc 2015-06-09 03:47:47 -rw-rw-r--
tandemx_20150608.npt 14786 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150609.npt 27769 edc edc 2015-06-10 05:35:17 -rw-rw-r--
tandemx_20150610.npt 29718 edc edc 2015-06-11 15:14:16 -rw-rw-r--
tandemx_20150611.npt 14582 edc edc 2015-06-12 06:34:36 -rw-rw-r--
tandemx_20150612.npt 34591 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150613.npt 16472 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150614.npt 10549 edc edc 2015-06-15 00:11:36 -rw-rw-r--
tandemx_20150615.npt 29821 edc edc 2015-06-16 01:12:16 -rw-rw-r--
tandemx_20150616.npt 27397 edc edc 2015-06-17 06:15:45 -rw-rw-r--
tandemx_20150617.npt 26465 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150618.npt 12384 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150619.npt 35785 edc edc 2015-06-22 08:01:32 -rw-rw-r--
tandemx_20150620.npt 28288 edc edc 2015-06-22 03:52:50 -rw-rw-r--
tandemx_20150621.npt 20045 edc edc 2015-06-22 08:01:35 -rw-rw-r--
tandemx_20150622.npt 23646 edc edc 2015-06-23 03:11:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150623.npt 17699 edc edc 2015-06-24 00:11:26 -rw-rw-r--
tandemx_20150624.npt 33297 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150625.npt 31825 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150626.npt 61061 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150627.npt 1161 edc edc 2015-06-27 13:11:23 -rw-rw-r--
tandemx_20150628.npt 10443 edc edc 2015-06-29 01:11:42 -rw-rw-r--
tandemx_20150629.npt 5488 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150630.npt 26007 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_201507.npt 992806 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150701.npt 4530 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150702.npt 35551 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150703.npt 32169 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150704.npt 27215 edc edc 2015-07-06 02:23:45 -rw-rw-r--
tandemx_20150705.npt 31622 edc edc 2015-07-06 08:18:02 -rw-rw-r--
tandemx_20150706.npt 25781 edc edc 2015-07-07 06:17:21 -rw-rw-r--
tandemx_20150707.npt 23739 edc edc 2015-07-08 01:43:43 -rw-rw-r--
tandemx_20150708.npt 49779 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150709.npt 22765 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150710.npt 50709 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150711.npt 41700 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150712.npt 7853 edc edc 2015-07-12 18:08:11 -rw-rw-r--
tandemx_20150713.npt 9666 edc edc 2015-07-13 23:14:02 -rw-rw-r--
tandemx_20150714.npt 42371 edc edc 2015-07-15 03:11:26 -rw-rw-r--
tandemx_20150715.npt 53333 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150716.npt 45804 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150717.npt 36664 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150718.npt 74411 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150719.npt 18275 edc edc 2015-07-19 20:22:15 -rw-rw-r--
tandemx_20150720.npt 32508 edc edc 2015-07-21 19:15:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150721.npt 22563 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150722.npt 52268 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150723.npt 35077 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150724.npt 40707 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150725.npt 13397 edc edc 2015-07-27 08:01:47 -rw-rw-r--
tandemx_20150726.npt 22491 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150727.npt 21499 edc edc 2015-07-28 03:11:07 -rw-rw-r--
tandemx_20150728.npt 34878 edc edc 2015-07-29 02:37:38 -rw-rw-r--
tandemx_20150729.npt 16345 edc edc 2015-07-30 02:10:46 -rw-rw-r--
tandemx_20150730.npt 11735 edc edc 2019-06-25 10:12:44 -rw-r--r--
tandemx_20150731.npt 55461 edc edc 2019-06-25 10:12:45 -rw-r--r--
tandemx_201508.npt 984772 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150801.npt 3540 edc edc 2015-08-01 17:00:31 -rw-rw-r--
tandemx_20150802.npt 22370 edc edc 2015-08-03 00:46:01 -rw-rw-r--
tandemx_20150803.npt 33197 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150804.npt 48341 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150805.npt 56209 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150806.npt 29727 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150807.npt 35988 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150808.npt 27240 edc edc 2015-08-10 00:51:14 -rw-rw-r--
tandemx_20150809.npt 21168 edc edc 2015-08-11 13:10:32 -rw-rw-r--
tandemx_20150810.npt 21626 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150811.npt 35397 edc edc 2019-06-25 10:12:45 -rw-r--r--
tandemx_20150812.npt 70412 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150813.npt 55439 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150814.npt 55800 edc edc 2015-08-15 02:13:02 -rw-rw-r--
tandemx_20150815.npt 16003 edc edc 2015-08-15 20:10:21 -rw-rw-r--
tandemx_20150816.npt 6211 edc edc 2015-08-16 07:10:56 -rw-rw-r--
tandemx_20150817.npt 29189 edc edc 2015-08-18 06:01:04 -rw-rw-r--
tandemx_20150818.npt 12170 edc edc 2015-08-19 07:02:11 -rw-rw-r--
tandemx_20150819.npt 13448 edc edc 2015-08-20 01:09:01 -rw-rw-r--
tandemx_20150820.npt 27006 edc edc 2015-08-21 06:35:06 -rw-rw-r--
tandemx_20150821.npt 38462 edc edc 2019-06-25 10:12:45 -rw-r--r--
tandemx_20150822.npt 28029 edc edc 2015-08-24 07:05:01 -rw-rw-r--
tandemx_20150823.npt 27582 edc edc 2015-08-24 07:04:39 -rw-rw-r--
tandemx_20150824.npt 25372 edc edc 2015-08-24 23:55:08 -rw-rw-r--
tandemx_20150825.npt 52129 edc edc 2015-08-26 05:19:12 -rw-rw-r--
tandemx_20150826.npt 34897 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150827.npt 35359 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150828.npt 46170 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150829.npt 23850 edc edc 2019-06-25 10:12:45 -rw-r--r--
tandemx_20150830.npt 28413 edc edc 2015-08-31 01:31:41 -rw-rw-r--
tandemx_20150831.npt 24088 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_201509.npt 1013155 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150901.npt 75395 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150902.npt 45215 edc edc 2015-09-03 01:51:51 -rw-rw-r--
tandemx_20150903.npt 29302 edc edc 2015-09-04 06:51:50 -rw-rw-r--
tandemx_20150904.npt 29385 edc edc 2015-09-10 14:31:11 -rw-rw-r--
tandemx_20150905.npt 32187 edc edc 2015-09-06 07:01:45 -rw-rw-r--
tandemx_20150906.npt 30090 edc edc 2015-09-07 07:47:17 -rw-rw-r--
tandemx_20150907.npt 24163 edc edc 2015-09-08 02:11:27 -rw-rw-r--
tandemx_20150908.npt 37159 edc edc 2015-09-10 14:31:11 -rw-rw-r--
tandemx_20150909.npt 39816 edc edc 2015-09-10 14:31:11 -rw-rw-r--
tandemx_20150910.npt 24751 edc edc 2015-09-12 19:03:36 -rw-rw-r--
tandemx_20150911.npt 37307 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150912.npt 16635 edc edc 2019-06-25 10:12:45 -rw-r--r--
tandemx_20150913.npt 24106 edc edc 2019-06-25 10:12:45 -rw-r--r--
tandemx_20150914.npt 50023 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150915.npt 27773 edc edc 2015-09-16 02:11:06 -rw-rw-r--
tandemx_20150916.npt 34151 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150917.npt 47344 edc edc 2015-09-18 07:03:03 -rw-rw-r--
tandemx_20150918.npt 44922 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150919.npt 26205 edc edc 2015-09-20 00:11:37 -rw-rw-r--
tandemx_20150920.npt 34120 edc edc 2015-09-21 08:10:57 -rw-rw-r--
tandemx_20150921.npt 36625 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150922.npt 35006 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150923.npt 44212 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150924.npt 28372 edc edc 2015-09-28 01:28:11 -rw-rw-r--
tandemx_20150925.npt 35303 edc edc 2019-06-25 10:12:45 -rw-r--r--
tandemx_20150926.npt 22365 edc edc 2015-09-28 03:45:51 -rw-rw-r--
tandemx_20150927.npt 11799 edc edc 2015-09-29 01:12:25 -rw-rw-r--
tandemx_20150928.npt 29324 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150929.npt 36824 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20150930.npt 23334 edc edc 2015-10-01 01:51:05 -rw-rw-r--
tandemx_201510.npt 836542 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151001.npt 36871 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151002.npt 25091 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151003.npt 26061 edc edc 2015-10-05 05:36:44 -rw-rw-r--
tandemx_20151004.npt 18042 edc edc 2015-10-05 07:03:30 -rw-rw-r--
tandemx_20151005.npt 37626 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151006.npt 44961 edc edc 2015-10-07 03:11:42 -rw-rw-r--
tandemx_20151007.npt 31103 edc edc 2015-10-08 07:01:28 -rw-rw-r--
tandemx_20151008.npt 37203 edc edc 2015-10-09 03:11:06 -rw-rw-r--
tandemx_20151009.npt 28159 edc edc 2015-10-10 01:11:16 -rw-rw-r--
tandemx_20151010.npt 11710 edc edc 2015-10-10 17:35:29 -rw-rw-r--
tandemx_20151011.npt 9284 edc edc 2015-10-12 03:11:32 -rw-rw-r--
tandemx_20151012.npt 20783 edc edc 2015-10-13 06:34:08 -rw-rw-r--
tandemx_20151013.npt 39752 edc edc 2015-10-14 02:11:01 -rw-rw-r--
tandemx_20151014.npt 37928 edc edc 2015-10-16 03:45:57 -rw-rw-r--
tandemx_20151015.npt 18600 edc edc 2015-10-16 06:31:49 -rw-rw-r--
tandemx_20151016.npt 38921 edc edc 2015-10-17 00:11:07 -rw-rw-r--
tandemx_20151017.npt 9905 edc edc 2015-10-17 17:22:32 -rw-rw-r--
tandemx_20151018.npt 9817 edc edc 2015-10-18 23:37:09 -rw-rw-r--
tandemx_20151019.npt 40783 edc edc 2015-10-20 07:03:39 -rw-rw-r--
tandemx_20151020.npt 44453 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151021.npt 41964 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151022.npt 15465 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151023.npt 25967 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151024.npt 11529 edc edc 2015-10-24 23:42:21 -rw-rw-r--
tandemx_20151025.npt 35058 edc edc 2015-10-27 02:24:21 -rw-rw-r--
tandemx_20151026.npt 36681 edc edc 2015-10-27 04:11:37 -rw-rw-r--
tandemx_20151027.npt 23647 edc edc 2015-11-02 09:48:03 -rw-rw-r--
tandemx_20151028.npt 16443 edc edc 2015-10-30 09:04:23 -rw-rw-r--
tandemx_20151029.npt 25822 edc edc 2015-10-30 07:03:59 -rw-rw-r--
tandemx_20151030.npt 18353 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151031.npt 18620 edc edc 2015-11-02 07:02:59 -rw-rw-r--
tandemx_201511.npt 865870 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151101.npt 19412 edc edc 2015-11-02 07:02:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151102.npt 26608 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151103.npt 53892 edc edc 2015-11-04 05:19:48 -rw-rw-r--
tandemx_20151104.npt 22492 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151105.npt 23266 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151106.npt 17001 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151107.npt 23846 edc edc 2015-11-08 01:12:01 -rw-rw-r--
tandemx_20151108.npt 22161 edc edc 2015-11-08 23:11:42 -rw-rw-r--
tandemx_20151109.npt 24770 edc edc 2015-11-10 07:02:36 -rw-rw-r--
tandemx_20151110.npt 33288 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151111.npt 37413 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151112.npt 34722 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151113.npt 37281 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151114.npt 25996 edc edc 2015-11-16 03:11:48 -rw-rw-r--
tandemx_20151115.npt 21862 edc edc 2015-11-16 01:30:36 -rw-rw-r--
tandemx_20151116.npt 37913 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151117.npt 20578 edc edc 2015-11-18 07:01:59 -rw-rw-r--
tandemx_20151118.npt 31991 edc edc 2019-06-12 11:09:27 -rw-r--r--
tandemx_20151119.npt 29878 edc edc 2015-11-20 07:01:52 -rw-rw-r--
tandemx_20151120.npt 34772 edc edc 2015-11-22 08:22:50 -rw-rw-r--
tandemx_20151121.npt 24989 edc edc 2015-11-23 07:02:58 -rw-rw-r--
tandemx_20151122.npt 14698 edc edc 2015-11-23 07:02:59 -rw-rw-r--
tandemx_20151123.npt 39690 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151124.npt 49330 edc edc 2019-06-12 11:09:27 -rw-r--r--
tandemx_20151125.npt 42732 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151126.npt 22327 edc edc 2015-11-27 06:34:13 -rw-rw-r--
tandemx_20151127.npt 16825 edc edc 2015-11-30 07:03:05 -rw-rw-r--
tandemx_20151128.npt 24093 edc edc 2015-11-30 07:02:58 -rw-rw-r--
tandemx_20151129.npt 18083 edc edc 2015-11-30 07:03:18 -rw-rw-r--
tandemx_20151130.npt 34019 edc edc 2015-12-01 01:23:42 -rw-rw-r--
tandemx_201512.npt 818777 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151201.npt 10454 edc edc 2015-12-01 16:32:16 -rw-rw-r--
tandemx_20151202.npt 21557 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151203.npt 38463 edc edc 2015-12-06 08:30:49 -rw-rw-r--
tandemx_20151204.npt 30894 edc edc 2015-12-06 08:30:51 -rw-rw-r--
tandemx_20151205.npt 21761 edc edc 2015-12-06 08:30:54 -rw-rw-r--
tandemx_20151206.npt 7036 edc edc 2015-12-07 00:05:02 -rw-rw-r--
tandemx_20151207.npt 21928 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151208.npt 40781 edc edc 2015-12-10 10:01:28 -rw-rw-r--
tandemx_20151209.npt 24902 edc edc 2015-12-10 01:11:02 -rw-rw-r--
tandemx_20151210.npt 40890 edc edc 2015-12-14 06:01:20 -rw-rw-r--
tandemx_20151211.npt 43140 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151212.npt 8967 edc edc 2015-12-14 06:01:24 -rw-rw-r--
tandemx_20151213.npt 23371 edc edc 2015-12-14 01:12:12 -rw-rw-r--
tandemx_20151214.npt 21750 edc edc 2015-12-15 02:10:57 -rw-rw-r--
tandemx_20151215.npt 43453 edc edc 2015-12-16 04:54:51 -rw-rw-r--
tandemx_20151216.npt 38940 edc edc 2015-12-17 07:01:53 -rw-rw-r--
tandemx_20151217.npt 38691 edc edc 2015-12-21 11:20:20 -rw-rw-r--
tandemx_20151218.npt 29059 edc edc 2015-12-21 14:57:34 -rw-rw-r--
tandemx_20151219.npt 31788 edc edc 2015-12-21 18:13:16 -rw-rw-r--
tandemx_20151220.npt 15374 edc edc 2015-12-21 11:20:20 -rw-rw-r--
tandemx_20151221.npt 11285 edc edc 2015-12-22 07:47:43 -rw-rw-r--
tandemx_20151222.npt 8926 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151223.npt 36514 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151224.npt 9569 edc edc 2015-12-24 13:10:53 -rw-rw-r--
tandemx_20151225.npt 29622 edc edc 2015-12-28 07:03:34 -rw-rw-r--
tandemx_20151226.npt 17774 edc edc 2015-12-28 07:03:30 -rw-rw-r--
tandemx_20151227.npt 9684 edc edc 2019-06-25 10:12:45 -rw-r--r--
tandemx_20151228.npt 34611 edc edc 2020-12-02 13:39:22 -rw-rw-r--
tandemx_20151229.npt 42043 edc edc 2016-01-19 12:00:55 -rw-rw-r--
tandemx_20151230.npt 32434 edc edc 2019-06-25 10:12:45 -rw-r--r--
tandemx_20151231.npt 33176 edc edc 2016-01-04 12:01:14 -rw-rw-r--