Back to EDC-Website

Filename Size User Group Date Attributes
beidou3m20_202401.np2 79405 edc edc 2024-02-22 12:18:32 -rw-r--r--
beidou3m20_20240101.np2 2093 edc edc 2024-01-01 16:24:35 -rw-r--r--
beidou3m20_20240102.np2 920 edc edc 2024-01-02 18:47:06 -rw-r--r--
beidou3m20_20240103.np2 2313 edc edc 2024-01-04 12:23:08 -rw-r--r--
beidou3m20_20240104.np2 5663 edc edc 2024-01-05 07:50:47 -rw-r--r--
beidou3m20_20240105.np2 920 edc edc 2024-01-05 22:04:36 -rw-r--r--
beidou3m20_20240107.np2 2538 edc edc 2024-02-22 12:18:32 -rw-r--r--
beidou3m20_20240108.np2 1825 edc edc 2024-01-08 23:59:54 -rw-r--r--
beidou3m20_20240109.np2 7720 edc edc 2024-01-09 23:53:45 -rw-r--r--
beidou3m20_20240110.np2 5231 edc edc 2024-01-10 20:20:02 -rw-r--r--
beidou3m20_20240111.np2 3208 edc edc 2024-01-11 22:43:28 -rw-r--r--
beidou3m20_20240112.np2 2324 edc edc 2024-01-15 09:58:12 -rw-r--r--
beidou3m20_20240115.np2 3597 edc edc 2024-01-16 03:48:40 -rw-r--r--
beidou3m20_20240116.np2 2732 edc edc 2024-01-16 23:37:10 -rw-r--r--
beidou3m20_20240117.np2 3997 edc edc 2024-01-18 00:02:31 -rw-r--r--
beidou3m20_20240118.np2 4163 edc edc 2024-01-19 06:01:30 -rw-r--r--
beidou3m20_20240119.np2 4080 edc edc 2024-01-21 08:54:29 -rw-r--r--
beidou3m20_20240120.np2 4047 edc edc 2024-01-22 09:53:26 -rw-r--r--
beidou3m20_20240121.np2 1294 edc edc 2024-01-22 09:53:27 -rw-r--r--
beidou3m20_20240122.np2 2040 edc edc 2024-01-23 07:27:15 -rw-r--r--
beidou3m20_20240123.np2 2450 edc edc 2024-01-23 17:09:12 -rw-r--r--
beidou3m20_20240124.np2 1078 edc edc 2024-01-25 00:03:19 -rw-r--r--
beidou3m20_20240125.np2 5640 edc edc 2024-01-26 00:02:39 -rw-r--r--
beidou3m20_20240126.np2 1162 edc edc 2024-01-27 06:33:58 -rw-r--r--
beidou3m20_20240127.np2 1397 edc edc 2024-01-29 10:19:13 -rw-r--r--
beidou3m20_20240128.np2 1017 edc edc 2024-01-29 08:37:37 -rw-r--r--
beidou3m20_20240129.np2 1917 edc edc 2024-01-29 23:43:56 -rw-r--r--
beidou3m20_20240130.np2 2153 edc edc 2024-01-30 18:45:58 -rw-r--r--
beidou3m20_20240131.np2 1940 edc edc 2024-02-01 01:09:12 -rw-r--r--
beidou3m20_202402.np2 33886 edc edc 2024-02-29 17:08:08 -rw-r--r--
beidou3m20_20240201.np2 3634 edc edc 2024-02-22 12:28:31 -rw-r--r--
beidou3m20_20240203.np2 1294 edc edc 2024-02-05 22:03:19 -rw-r--r--
beidou3m20_20240206.np2 2786 edc edc 2024-02-06 22:39:01 -rw-r--r--
beidou3m20_20240208.np2 992 edc edc 2024-02-08 23:46:36 -rw-r--r--
beidou3m20_20240213.np2 1165 edc edc 2024-02-13 15:45:14 -rw-r--r--
beidou3m20_20240214.np2 3553 edc edc 2024-02-14 17:30:03 -rw-r--r--
beidou3m20_20240215.np2 991 edc edc 2024-02-16 07:31:34 -rw-r--r--
beidou3m20_20240216.np2 2104 edc edc 2024-02-16 21:09:40 -rw-r--r--
beidou3m20_20240217.np2 1032 edc edc 2024-02-17 22:34:10 -rw-r--r--
beidou3m20_20240219.np2 1170 edc edc 2024-02-19 23:31:13 -rw-r--r--
beidou3m20_20240220.np2 1032 edc edc 2024-02-20 14:38:56 -rw-r--r--
beidou3m20_20240221.np2 2105 edc edc 2024-02-21 22:34:46 -rw-r--r--
beidou3m20_20240222.np2 2166 edc edc 2024-02-22 23:42:01 -rw-r--r--
beidou3m20_20240223.np2 920 edc edc 2024-02-23 21:45:58 -rw-r--r--
beidou3m20_20240224.np2 1032 edc edc 2024-02-24 22:15:54 -rw-r--r--
beidou3m20_20240225.np2 1191 edc edc 2024-02-26 11:20:09 -rw-r--r--
beidou3m20_20240226.np2 1078 edc edc 2024-02-27 01:33:18 -rw-r--r--
beidou3m20_20240228.np2 876 edc edc 2024-02-28 08:45:06 -rw-r--r--
beidou3m20_20240229.np2 4801 edc edc 2024-02-29 17:08:08 -rw-r--r--
beidou3m20_202403.np2 56915 edc edc 2024-03-30 02:30:02 -rw-r--r--
beidou3m20_20240301.np2 4764 edc edc 2024-03-02 05:55:22 -rw-r--r--
beidou3m20_20240303.np2 5129 edc edc 2024-03-04 01:15:36 -rw-r--r--
beidou3m20_20240304.np2 2293 edc edc 2024-03-08 15:13:14 -rw-r--r--
beidou3m20_20240305.np2 902 edc edc 2024-03-05 23:00:03 -rw-r--r--
beidou3m20_20240306.np2 1032 edc edc 2024-03-06 17:58:42 -rw-r--r--
beidou3m20_20240307.np2 1911 edc edc 2024-03-07 19:01:16 -rw-r--r--
beidou3m20_20240308.np2 3415 edc edc 2024-03-08 23:03:51 -rw-r--r--
beidou3m20_20240309.np2 920 edc edc 2024-03-09 21:51:30 -rw-r--r--
beidou3m20_20240311.np2 1084 edc edc 2024-03-12 00:04:15 -rw-r--r--
beidou3m20_20240313.np2 2967 edc edc 2024-03-13 17:40:12 -rw-r--r--
beidou3m20_20240314.np2 1032 edc edc 2024-03-14 20:39:40 -rw-r--r--
beidou3m20_20240315.np2 1032 edc edc 2024-03-15 22:26:42 -rw-r--r--
beidou3m20_20240316.np2 2015 edc edc 2024-03-18 11:01:56 -rw-r--r--
beidou3m20_20240317.np2 1515 edc edc 2024-03-17 04:30:01 -rw-r--r--
beidou3m20_20240318.np2 3927 edc edc 2024-03-22 11:02:49 -rw-r--r--
beidou3m20_20240319.np2 1274 edc edc 2024-03-20 03:38:53 -rw-r--r--
beidou3m20_20240320.np2 10919 edc edc 2024-03-21 03:42:58 -rw-r--r--
beidou3m20_20240322.np2 920 edc edc 2024-03-22 20:11:08 -rw-r--r--
beidou3m20_20240323.np2 3488 edc edc 2024-03-24 02:25:18 -rw-r--r--
beidou3m20_20240324.np2 920 edc edc 2024-03-24 22:44:16 -rw-r--r--
beidou3m20_20240327.np2 1862 edc edc 2024-03-27 08:10:02 -rw-r--r--
beidou3m20_20240328.np2 2267 edc edc 2024-03-29 03:56:33 -rw-r--r--
beidou3m20_20240329.np2 1371 edc edc 2024-03-30 02:30:02 -rw-r--r--
beidou3m20_202404.np2 36062 edc edc 2024-05-02 10:35:30 -rw-r--r--
beidou3m20_20240402.np2 1082 edc edc 2024-04-02 22:02:17 -rw-r--r--
beidou3m20_20240403.np2 920 edc edc 2024-04-03 20:20:36 -rw-r--r--
beidou3m20_20240404.np2 1032 edc edc 2024-04-04 18:48:08 -rw-r--r--
beidou3m20_20240405.np2 3469 edc edc 2024-04-05 21:48:46 -rw-r--r--
beidou3m20_20240406.np2 997 edc edc 2024-04-06 21:55:23 -rw-r--r--
beidou3m20_20240407.np2 2006 edc edc 2024-04-08 09:21:17 -rw-r--r--
beidou3m20_20240410.np2 920 edc edc 2024-04-10 14:28:40 -rw-r--r--
beidou3m20_20240412.np2 2078 edc edc 2024-04-12 22:47:46 -rw-r--r--
beidou3m20_20240413.np2 1950 edc edc 2024-04-13 22:11:09 -rw-r--r--
beidou3m20_20240414.np2 2006 edc edc 2024-04-15 07:25:09 -rw-r--r--
beidou3m20_20240418.np2 3749 edc edc 2024-04-26 04:31:34 -rw-r--r--
beidou3m20_20240419.np2 2066 edc edc 2024-04-19 21:18:28 -rw-r--r--
beidou3m20_20240421.np2 1032 edc edc 2024-04-21 22:18:58 -rw-r--r--
beidou3m20_20240424.np2 2118 edc edc 2024-04-25 06:34:34 -rw-r--r--
beidou3m20_20240426.np2 3663 edc edc 2024-04-26 23:08:11 -rw-r--r--
beidou3m20_20240427.np2 920 edc edc 2024-04-27 21:56:14 -rw-r--r--
beidou3m20_20240428.np2 808 edc edc 2024-04-28 21:59:18 -rw-r--r--
beidou3m20_20240429.np2 4194 edc edc 2024-04-30 00:35:01 -rw-r--r--
beidou3m20_20240430.np2 1088 edc edc 2024-05-02 10:35:30 -rw-r--r--
beidou3m20_202405.np2 35901 edc edc 2024-05-31 09:36:08 -rw-r--r--
beidou3m20_20240501.np2 1198 edc edc 2024-05-01 20:54:48 -rw-r--r--
beidou3m20_20240502.np2 3065 edc edc 2024-05-05 18:55:57 -rw-r--r--
beidou3m20_20240503.np2 3482 edc edc 2024-05-03 23:30:00 -rw-r--r--
beidou3m20_20240504.np2 920 edc edc 2024-05-04 20:31:54 -rw-r--r--
beidou3m20_20240507.np2 1684 edc edc 2024-05-07 08:30:02 -rw-r--r--
beidou3m20_20240508.np2 2351 edc edc 2024-05-09 08:38:49 -rw-r--r--
beidou3m20_20240509.np2 2320 edc edc 2024-05-09 22:39:43 -rw-r--r--
beidou3m20_20240510.np2 920 edc edc 2024-05-10 18:15:18 -rw-r--r--
beidou3m20_20240515.np2 1287 edc edc 2024-05-15 11:22:34 -rw-r--r--
beidou3m20_20240516.np2 2291 edc edc 2024-05-16 23:37:47 -rw-r--r--
beidou3m20_20240517.np2 2484 edc edc 2024-05-17 23:30:01 -rw-r--r--
beidou3m20_20240518.np2 2304 edc edc 2024-05-19 00:30:01 -rw-r--r--
beidou3m20_20240519.np2 1262 edc edc 2024-05-19 19:55:17 -rw-r--r--
beidou3m20_20240523.np2 3332 edc edc 2024-05-23 21:38:14 -rw-r--r--
beidou3m20_20240524.np2 4693 edc edc 2024-05-25 01:06:35 -rw-r--r--
beidou3m20_20240526.np2 1252 edc edc 2024-05-27 01:30:04 -rw-r--r--
beidou3m20_20240529.np2 1088 edc edc 2024-05-31 09:36:08 -rw-r--r--
beidou3m20_202406.np2 14596 edc edc 2024-06-26 00:31:16 -rw-r--r--
beidou3m20_20240603.np2 1044 edc edc 2024-06-04 05:10:02 -rw-r--r--
beidou3m20_20240610.np2 1773 edc edc 2024-06-11 00:12:49 -rw-r--r--
beidou3m20_20240611.np2 1174 edc edc 2024-06-12 04:40:04 -rw-r--r--
beidou3m20_20240613.np2 1032 edc edc 2024-06-13 17:59:06 -rw-r--r--
beidou3m20_20240614.np2 1048 edc edc 2024-06-14 22:23:17 -rw-r--r--
beidou3m20_20240615.np2 1032 edc edc 2024-06-15 23:38:52 -rw-r--r--
beidou3m20_20240618.np2 1088 edc edc 2024-06-19 09:23:06 -rw-r--r--
beidou3m20_20240619.np2 2689 edc edc 2024-06-20 15:21:58 -rw-r--r--
beidou3m20_20240623.np2 1111 edc edc 2024-06-23 19:09:48 -rw-r--r--
beidou3m20_20240625.np2 2623 edc edc 2024-06-26 00:31:16 -rw-r--r--
beidou3m20_202407.np2 13591 edc edc 2024-07-20 21:12:46 -rw-r--r--
beidou3m20_20240706.np2 2445 edc edc 2024-07-06 21:04:54 -rw-r--r--
beidou3m20_20240709.np2 1202 edc edc 2024-07-09 22:44:51 -rw-r--r--
beidou3m20_20240710.np2 1687 edc edc 2024-07-11 00:00:45 -rw-r--r--
beidou3m20_20240713.np2 1371 edc edc 2024-07-13 22:30:01 -rw-r--r--
beidou3m20_20240714.np2 1371 edc edc 2024-07-15 00:30:03 -rw-r--r--
beidou3m20_20240719.np2 2884 edc edc 2024-07-19 18:30:02 -rw-r--r--
beidou3m20_20240720.np2 2643 edc edc 2024-07-20 21:12:46 -rw-r--r--