Back to EDC-Website

Filename Size User Group Date Attributes
beidou3m4_202302.np2 48207 edc edc 2023-11-07 10:01:24 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230202.np2 994 edc edc 2023-02-02 23:17:18 -rw-r--r--
beidou3m4_20230203.np2 2289 edc edc 2023-02-09 06:38:52 -rw-r--r--
beidou3m4_20230204.np2 2081 edc edc 2023-02-09 06:42:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20230206.np2 2037 edc edc 2023-02-14 15:08:07 -rw-r--r--
beidou3m4_20230207.np2 870 edc edc 2023-02-14 15:47:23 -rw-r--r--
beidou3m4_20230208.np2 2535 edc edc 2023-02-14 15:08:07 -rw-r--r--
beidou3m4_20230209.np2 808 edc edc 2023-02-12 09:45:44 -rw-r--r--
beidou3m4_20230210.np2 3763 edc edc 2023-02-14 15:08:07 -rw-r--r--
beidou3m4_20230211.np2 1371 edc edc 2023-02-11 19:28:54 -rw-r--r--
beidou3m4_20230212.np2 2431 edc edc 2023-02-12 23:56:09 -rw-r--r--
beidou3m4_20230213.np2 6568 edc edc 2023-11-07 10:01:24 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230215.np2 2209 edc edc 2023-02-16 13:27:47 -rw-r--r--
beidou3m4_20230216.np2 2001 edc edc 2023-02-22 11:27:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20230218.np2 2289 edc edc 2023-02-22 12:41:42 -rw-r--r--
beidou3m4_20230220.np2 996 edc edc 2023-02-20 23:41:57 -rw-r--r--
beidou3m4_20230221.np2 2606 edc edc 2023-02-22 11:26:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20230224.np2 3825 edc edc 2023-11-07 10:01:24 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230225.np2 2393 edc edc 2023-02-25 23:09:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20230226.np2 3784 edc edc 2023-02-26 23:59:11 -rw-r--r--
beidou3m4_20230228.np2 2395 edc edc 2023-03-01 12:29:13 -rw-r--r--
beidou3m4_202303.np2 48864 edc edc 2023-11-07 10:01:24 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230302.np2 2145 edc edc 2023-03-02 23:11:05 -rw-r--r--
beidou3m4_20230303.np2 3121 edc edc 2023-03-03 15:14:18 -rw-r--r--
beidou3m4_20230304.np2 4059 edc edc 2023-03-06 10:41:26 -rw-r--r--
beidou3m4_20230306.np2 920 edc edc 2023-03-06 20:42:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20230309.np2 2535 edc edc 2023-03-09 21:41:14 -rw-r--r--
beidou3m4_20230310.np2 1032 edc edc 2023-03-10 18:07:48 -rw-r--r--
beidou3m4_20230311.np2 909 edc edc 2023-03-11 23:00:36 -rw-r--r--
beidou3m4_20230312.np2 4050 edc edc 2023-03-13 13:45:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20230313.np2 2485 edc edc 2023-03-14 07:27:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20230314.np2 2289 edc edc 2023-03-14 23:28:15 -rw-r--r--
beidou3m4_20230315.np2 1962 edc edc 2023-03-16 12:51:11 -rw-r--r--
beidou3m4_20230316.np2 2271 edc edc 2023-03-17 10:29:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20230317.np2 985 edc edc 2023-03-17 15:59:19 -rw-r--r--
beidou3m4_20230318.np2 2673 edc edc 2023-03-20 11:57:17 -rw-r--r--
beidou3m4_20230319.np2 2263 edc edc 2023-03-19 23:25:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20230320.np2 920 edc edc 2023-03-20 21:37:56 -rw-r--r--
beidou3m4_20230322.np2 1500 edc edc 2023-03-24 13:01:47 -rw-r--r--
beidou3m4_20230323.np2 912 edc edc 2023-03-23 20:04:09 -rw-r--r--
beidou3m4_20230324.np2 1081 edc edc 2023-03-24 23:15:16 -rw-r--r--
beidou3m4_20230325.np2 2301 edc edc 2023-03-25 23:54:10 -rw-r--r--
beidou3m4_20230326.np2 1917 edc edc 2023-03-26 22:12:37 -rw-r--r--
beidou3m4_20230327.np2 3063 edc edc 2023-11-07 10:01:24 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230328.np2 1294 edc edc 2023-03-29 09:14:03 -rw-r--r--
beidou3m4_20230330.np2 998 edc edc 2023-03-30 23:49:47 -rw-r--r--
beidou3m4_20230331.np2 1227 edc edc 2023-03-31 07:20:54 -rw-r--r--
beidou3m4_202304.np2 80484 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230401.np2 3927 edc edc 2023-04-01 21:04:17 -rw-r--r--
beidou3m4_20230403.np2 2015 edc edc 2023-04-04 11:22:00 -rw-r--r--
beidou3m4_20230404.np2 4599 edc edc 2023-04-05 09:42:18 -rw-r--r--
beidou3m4_20230405.np2 1586 edc edc 2023-04-06 09:05:05 -rw-r--r--
beidou3m4_20230406.np2 2696 edc edc 2023-04-11 09:33:08 -rw-r--r--
beidou3m4_20230407.np2 1227 edc edc 2023-04-07 11:30:00 -rw-r--r--
beidou3m4_20230408.np2 6233 edc edc 2023-04-14 12:23:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20230409.np2 3268 edc edc 2023-04-09 21:23:37 -rw-r--r--
beidou3m4_20230410.np2 3497 edc edc 2023-04-14 18:13:18 -rw-r--r--
beidou3m4_20230411.np2 870 edc edc 2023-04-12 07:48:49 -rw-r--r--
beidou3m4_20230412.np2 871 edc edc 2023-04-13 07:51:42 -rw-r--r--
beidou3m4_20230413.np2 1799 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230415.np2 2446 edc edc 2023-04-15 21:29:27 -rw-r--r--
beidou3m4_20230416.np2 2546 edc edc 2023-04-16 22:33:23 -rw-r--r--
beidou3m4_20230417.np2 920 edc edc 2023-04-17 20:16:18 -rw-r--r--
beidou3m4_20230419.np2 920 edc edc 2023-04-19 22:19:52 -rw-r--r--
beidou3m4_20230420.np2 15111 edc edc 2023-04-21 06:25:05 -rw-r--r--
beidou3m4_20230421.np2 1475 edc edc 2023-04-24 09:12:46 -rw-r--r--
beidou3m4_20230422.np2 1435 edc edc 2023-04-22 20:07:25 -rw-r--r--
beidou3m4_20230423.np2 1168 edc edc 2023-04-23 23:02:57 -rw-r--r--
beidou3m4_20230424.np2 3648 edc edc 2023-05-01 04:09:49 -rw-r--r--
beidou3m4_20230425.np2 5227 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230426.np2 5390 edc edc 2023-05-02 08:09:54 -rw-r--r--
beidou3m4_20230427.np2 6259 edc edc 2023-05-02 08:09:56 -rw-r--r--
beidou3m4_20230430.np2 1399 edc edc 2023-04-30 16:37:44 -rw-r--r--
beidou3m4_202305.np2 88621 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230501.np2 8260 edc edc 2023-05-02 02:29:59 -rw-r--r--
beidou3m4_20230503.np2 2146 edc edc 2023-05-04 08:11:34 -rw-r--r--
beidou3m4_20230504.np2 5719 edc edc 2023-05-08 06:27:45 -rw-r--r--
beidou3m4_20230505.np2 1088 edc edc 2023-05-07 20:51:51 -rw-r--r--
beidou3m4_20230506.np2 1032 edc edc 2023-05-06 16:01:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20230507.np2 3196 edc edc 2023-05-08 13:25:56 -rw-r--r--
beidou3m4_20230508.np2 5485 edc edc 2023-05-09 08:30:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20230509.np2 5700 edc edc 2023-05-13 14:00:08 -rw-r--r--
beidou3m4_20230510.np2 4896 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230511.np2 1972 edc edc 2023-05-15 03:16:58 -rw-r--r--
beidou3m4_20230512.np2 3709 edc edc 2023-05-15 05:16:57 -rw-r--r--
beidou3m4_20230513.np2 2286 edc edc 2023-05-15 07:40:40 -rw-r--r--
beidou3m4_20230514.np2 1175 edc edc 2023-05-14 20:21:15 -rw-r--r--
beidou3m4_20230515.np2 2624 edc edc 2023-05-16 00:29:58 -rw-r--r--
beidou3m4_20230516.np2 920 edc edc 2023-05-16 22:45:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20230517.np2 920 edc edc 2023-05-17 21:37:52 -rw-r--r--
beidou3m4_20230518.np2 2219 edc edc 2023-05-19 11:55:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20230519.np2 6927 edc edc 2023-05-22 10:44:14 -rw-r--r--
beidou3m4_20230520.np2 2429 edc edc 2023-05-20 16:01:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20230521.np2 1032 edc edc 2023-05-21 16:44:42 -rw-r--r--
beidou3m4_20230522.np2 2177 edc edc 2023-05-22 23:51:45 -rw-r--r--
beidou3m4_20230523.np2 994 edc edc 2023-05-23 23:11:42 -rw-r--r--
beidou3m4_20230524.np2 2569 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230525.np2 6982 edc edc 2023-05-26 07:09:51 -rw-r--r--
beidou3m4_20230526.np2 1116 edc edc 2023-05-30 07:27:07 -rw-r--r--
beidou3m4_20230527.np2 985 edc edc 2023-05-30 14:29:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20230528.np2 3532 edc edc 2023-05-30 07:27:07 -rw-r--r--
beidou3m4_20230529.np2 3701 edc edc 2023-05-29 19:17:11 -rw-r--r--
beidou3m4_20230530.np2 1903 edc edc 2023-05-31 10:09:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20230531.np2 985 edc edc 2023-06-01 08:52:15 -rw-r--r--
beidou3m4_202306.np2 45031 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230601.np2 8031 edc edc 2023-06-02 06:50:50 -rw-r--r--
beidou3m4_20230603.np2 4664 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230604.np2 3397 edc edc 2023-06-04 20:51:58 -rw-r--r--
beidou3m4_20230605.np2 2320 edc edc 2023-06-05 19:09:14 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230606.np2 1063 edc edc 2023-06-06 19:19:08 -rw-r--r--
beidou3m4_20230612.np2 1352 edc edc 2023-06-12 22:39:03 -rw-r--r--
beidou3m4_20230614.np2 1532 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230615.np2 985 edc edc 2023-06-16 10:44:58 -rw-r--r--
beidou3m4_20230616.np2 2303 edc edc 2023-06-19 14:07:56 -rw-r--r--
beidou3m4_20230617.np2 2667 edc edc 2023-06-19 14:07:56 -rw-r--r--
beidou3m4_20230618.np2 1032 edc edc 2023-06-18 16:39:48 -rw-r--r--
beidou3m4_20230619.np2 1371 edc edc 2023-07-25 23:30:03 -rw-r--r--
beidou3m4_20230624.np2 4153 edc edc 2023-11-07 10:01:26 -rw-rw-r--
beidou3m4_20230625.np2 1253 edc edc 2023-06-26 02:58:11 -rw-r--r--
beidou3m4_20230626.np2 4877 edc edc 2023-06-26 23:30:05 -rw-r--r--
beidou3m4_20230627.np2 1966 edc edc 2023-06-27 19:47:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20230629.np2 2097 edc edc 2023-06-30 11:46:25 -rw-r--r--
beidou3m4_202307.np2 50173 edc edc 2023-07-31 21:22:23 -rw-r--r--
beidou3m4_20230702.np2 996 edc edc 2023-07-02 21:33:43 -rw-r--r--
beidou3m4_20230706.np2 1010 edc edc 2023-07-07 08:50:21 -rw-r--r--
beidou3m4_20230707.np2 7932 edc edc 2023-07-10 10:38:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20230708.np2 2201 edc edc 2023-07-10 10:38:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20230710.np2 2898 edc edc 2023-07-10 21:15:29 -rw-r--r--
beidou3m4_20230711.np2 1994 edc edc 2023-07-12 09:37:51 -rw-r--r--
beidou3m4_20230712.np2 1088 edc edc 2023-07-16 13:07:43 -rw-r--r--
beidou3m4_20230714.np2 4730 edc edc 2023-07-18 09:48:06 -rw-r--r--
beidou3m4_20230715.np2 1262 edc edc 2023-07-18 09:48:07 -rw-r--r--
beidou3m4_20230716.np2 1081 edc edc 2023-07-16 13:24:27 -rw-r--r--
beidou3m4_20230717.np2 2811 edc edc 2023-07-17 17:56:16 -rw-r--r--
beidou3m4_20230718.np2 5497 edc edc 2023-07-19 15:17:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20230720.np2 1980 edc edc 2023-07-21 09:18:09 -rw-r--r--
beidou3m4_20230721.np2 1191 edc edc 2023-07-24 07:32:17 -rw-r--r--
beidou3m4_20230722.np2 1729 edc edc 2023-07-24 14:41:10 -rw-r--r--
beidou3m4_20230723.np2 870 edc edc 2023-07-31 08:45:07 -rw-r--r--
beidou3m4_20230724.np2 2079 edc edc 2023-07-24 18:15:44 -rw-r--r--
beidou3m4_20230725.np2 4718 edc edc 2023-07-26 10:22:38 -rw-r--r--
beidou3m4_20230726.np2 1819 edc edc 2023-07-26 08:30:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20230731.np2 2325 edc edc 2023-07-31 21:22:23 -rw-r--r--
beidou3m4_202308.np2 44578 edc edc 2023-08-30 23:30:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20230801.np2 1161 edc edc 2023-08-01 21:04:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20230802.np2 8062 edc edc 2023-08-07 04:38:55 -rw-r--r--
beidou3m4_20230803.np2 1150 edc edc 2023-08-04 07:39:41 -rw-r--r--
beidou3m4_20230806.np2 2343 edc edc 2023-08-09 09:14:21 -rw-r--r--
beidou3m4_20230808.np2 1274 edc edc 2023-08-08 21:01:25 -rw-r--r--
beidou3m4_20230809.np2 1032 edc edc 2023-08-09 17:11:52 -rw-r--r--
beidou3m4_20230810.np2 1262 edc edc 2023-08-11 08:10:34 -rw-r--r--
beidou3m4_20230811.np2 2239 edc edc 2023-08-16 08:17:51 -rw-r--r--
beidou3m4_20230812.np2 2304 edc edc 2023-08-17 09:36:57 -rw-r--r--
beidou3m4_20230813.np2 1515 edc edc 2023-08-13 17:30:03 -rw-r--r--
beidou3m4_20230814.np2 2453 edc edc 2023-08-14 21:10:49 -rw-r--r--
beidou3m4_20230815.np2 1048 edc edc 2023-08-15 22:42:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20230816.np2 4278 edc edc 2023-08-16 22:37:26 -rw-r--r--
beidou3m4_20230817.np2 1371 edc edc 2023-08-18 01:30:00 -rw-r--r--
beidou3m4_20230818.np2 1153 edc edc 2023-08-21 09:12:34 -rw-r--r--
beidou3m4_20230819.np2 1589 edc edc 2023-08-21 09:12:34 -rw-r--r--
beidou3m4_20230822.np2 3807 edc edc 2023-08-22 22:00:49 -rw-r--r--
beidou3m4_20230823.np2 2527 edc edc 2023-08-23 23:13:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20230825.np2 1571 edc edc 2023-08-25 21:19:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20230829.np2 1371 edc edc 2023-08-29 17:30:00 -rw-r--r--
beidou3m4_20230830.np2 1108 edc edc 2023-08-30 23:30:02 -rw-r--r--
beidou3m4_202309.np2 50222 edc edc 2023-10-04 11:16:33 -rw-r--r--
beidou3m4_20230902.np2 1191 edc edc 2023-09-05 13:16:52 -rw-r--r--
beidou3m4_20230904.np2 1371 edc edc 2023-09-04 15:30:00 -rw-r--r--
beidou3m4_20230905.np2 3900 edc edc 2023-09-08 11:30:33 -rw-r--r--
beidou3m4_20230906.np2 1121 edc edc 2023-09-07 19:37:50 -rw-r--r--
beidou3m4_20230907.np2 1121 edc edc 2023-09-07 19:37:51 -rw-r--r--
beidou3m4_20230908.np2 2336 edc edc 2023-09-11 07:33:29 -rw-r--r--
beidou3m4_20230909.np2 1191 edc edc 2023-09-11 08:41:57 -rw-r--r--
beidou3m4_20230911.np2 996 edc edc 2023-09-12 00:06:33 -rw-r--r--
beidou3m4_20230912.np2 3284 edc edc 2023-09-15 03:38:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20230914.np2 1230 edc edc 2023-09-15 11:07:53 -rw-r--r--
beidou3m4_20230915.np2 2970 edc edc 2023-09-15 18:25:23 -rw-r--r--
beidou3m4_20230916.np2 985 edc edc 2023-09-18 08:12:07 -rw-r--r--
beidou3m4_20230917.np2 2790 edc edc 2023-09-21 22:34:21 -rw-r--r--
beidou3m4_20230918.np2 1399 edc edc 2023-09-18 11:49:25 -rw-r--r--
beidou3m4_20230919.np2 2021 edc edc 2023-09-20 09:36:15 -rw-r--r--
beidou3m4_20230920.np2 3747 edc edc 2023-09-21 07:29:39 -rw-r--r--
beidou3m4_20230921.np2 985 edc edc 2023-09-22 07:29:10 -rw-r--r--
beidou3m4_20230923.np2 2823 edc edc 2023-09-29 07:48:36 -rw-r--r--
beidou3m4_20230924.np2 5141 edc edc 2023-10-04 11:16:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20230926.np2 1088 edc edc 2023-09-27 09:26:29 -rw-r--r--
beidou3m4_20230927.np2 5870 edc edc 2023-10-04 11:16:33 -rw-r--r--
beidou3m4_20230928.np2 1191 edc edc 2023-09-29 09:29:52 -rw-r--r--
beidou3m4_20230929.np2 1515 edc edc 2023-09-30 01:30:03 -rw-r--r--
beidou3m4_202310.np2 87580 edc edc 2023-11-05 11:21:00 -rw-r--r--
beidou3m4_20231001.np2 7760 edc edc 2023-10-10 14:18:44 -rw-r--r--
beidou3m4_20231002.np2 1121 edc edc 2023-10-04 07:35:37 -rw-r--r--
beidou3m4_20231003.np2 1191 edc edc 2023-10-04 12:34:39 -rw-r--r--
beidou3m4_20231004.np2 2289 edc edc 2023-10-04 20:30:03 -rw-r--r--
beidou3m4_20231005.np2 3977 edc edc 2023-10-05 15:41:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20231008.np2 7936 edc edc 2023-10-13 03:45:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20231009.np2 2643 edc edc 2023-10-13 11:44:57 -rw-r--r--
beidou3m4_20231010.np2 1923 edc edc 2023-10-10 09:36:16 -rw-r--r--
beidou3m4_20231011.np2 7345 edc edc 2023-10-19 17:57:59 -rw-r--r--
beidou3m4_20231012.np2 1088 edc edc 2023-10-15 08:46:36 -rw-r--r--
beidou3m4_20231014.np2 4752 edc edc 2023-10-23 09:19:39 -rw-r--r--
beidou3m4_20231015.np2 2501 edc edc 2023-10-22 22:09:14 -rw-r--r--
beidou3m4_20231016.np2 3627 edc edc 2023-10-17 06:30:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20231017.np2 6400 edc edc 2023-10-23 09:19:42 -rw-r--r--
beidou3m4_20231018.np2 7661 edc edc 2023-10-18 21:27:31 -rw-r--r--
beidou3m4_20231019.np2 4231 edc edc 2023-10-26 02:37:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20231021.np2 1399 edc edc 2023-10-21 01:56:58 -rw-r--r--
beidou3m4_20231024.np2 10304 edc edc 2023-10-30 05:38:53 -rw-r--r--
beidou3m4_20231027.np2 920 edc edc 2023-10-27 21:44:52 -rw-r--r--
beidou3m4_20231029.np2 2515 edc edc 2023-10-31 13:06:43 -rw-r--r--
beidou3m4_20231030.np2 980 edc edc 2023-10-31 08:01:15 -rw-r--r--
beidou3m4_20231031.np2 5059 edc edc 2023-11-05 11:21:00 -rw-r--r--
beidou3m4_202311.np2 69801 edc edc 2023-11-30 23:59:41 -rw-r--r--
beidou3m4_20231101.np2 5297 edc edc 2023-11-01 23:21:38 -rw-r--r--
beidou3m4_20231102.np2 1515 edc edc 2023-11-02 21:30:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20231103.np2 1032 edc edc 2023-11-03 20:50:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20231106.np2 1191 edc edc 2023-11-06 12:43:13 -rw-r--r--
beidou3m4_20231107.np2 2490 edc edc 2023-11-07 16:30:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20231108.np2 4544 edc edc 2023-11-08 20:33:06 -rw-r--r--
beidou3m4_20231109.np2 2422 edc edc 2023-11-09 23:16:41 -rw-rw-r--
beidou3m4_20231110.np2 1836 edc edc 2023-11-11 06:50:27 -rw-r--r--
beidou3m4_20231111.np2 920 edc edc 2023-11-11 22:45:48 -rw-r--r--
beidou3m4_20231112.np2 7611 edc edc 2023-11-14 11:02:05 -rw-r--r--
beidou3m4_20231115.np2 1108 edc edc 2023-11-15 09:55:21 -rw-r--r--
beidou3m4_20231116.np2 3877 edc edc 2023-11-16 20:05:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20231117.np2 7562 edc edc 2023-11-20 09:37:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20231119.np2 6453 edc edc 2023-11-20 21:16:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20231120.np2 1399 edc edc 2023-11-20 05:49:25 -rw-r--r--
beidou3m4_20231122.np2 4210 edc edc 2023-11-23 22:34:47 -rw-r--r--
beidou3m4_20231123.np2 3723 edc edc 2023-11-24 01:23:11 -rw-r--r--
beidou3m4_20231124.np2 1084 edc edc 2023-11-24 23:57:50 -rw-r--r--
beidou3m4_20231127.np2 5327 edc edc 2023-11-28 01:57:48 -rw-r--r--
beidou3m4_20231128.np2 995 edc edc 2023-11-29 00:01:49 -rw-r--r--
beidou3m4_20231129.np2 2504 edc edc 2023-11-29 23:42:36 -rw-r--r--
beidou3m4_20231130.np2 2743 edc edc 2023-11-30 23:59:41 -rw-r--r--
beidou3m4_202312.np2 53490 edc edc 2024-01-01 16:10:18 -rw-r--r--
beidou3m4_20231201.np2 5879 edc edc 2023-12-01 23:13:46 -rw-r--r--
beidou3m4_20231203.np2 1015 edc edc 2023-12-04 08:32:13 -rw-r--r--
beidou3m4_20231205.np2 4571 edc edc 2023-12-06 05:55:46 -rw-r--r--
beidou3m4_20231206.np2 6690 edc edc 2023-12-07 00:43:50 -rw-r--r--
beidou3m4_20231207.np2 4299 edc edc 2023-12-07 23:21:39 -rw-r--r--
beidou3m4_20231208.np2 996 edc edc 2023-12-08 23:53:29 -rw-r--r--
beidou3m4_20231209.np2 920 edc edc 2023-12-09 21:39:40 -rw-r--r--
beidou3m4_20231212.np2 1082 edc edc 2023-12-13 00:05:51 -rw-r--r--
beidou3m4_20231214.np2 920 edc edc 2023-12-14 19:31:54 -rw-r--r--
beidou3m4_20231215.np2 1032 edc edc 2023-12-15 19:38:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20231216.np2 1032 edc edc 2023-12-16 21:57:54 -rw-r--r--
beidou3m4_20231217.np2 4660 edc edc 2023-12-18 11:56:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20231218.np2 3102 edc edc 2023-12-19 11:36:51 -rw-r--r--
beidou3m4_20231219.np2 1254 edc edc 2023-12-20 00:02:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20231220.np2 2651 edc edc 2023-12-21 00:12:08 -rw-r--r--
beidou3m4_20231221.np2 1256 edc edc 2023-12-21 23:58:17 -rw-r--r--
beidou3m4_20231222.np2 1081 edc edc 2023-12-23 00:08:24 -rw-r--r--
beidou3m4_20231223.np2 2446 edc edc 2023-12-24 00:00:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20231225.np2 1287 edc edc 2023-12-25 04:23:23 -rw-r--r--
beidou3m4_20231226.np2 1088 edc edc 2023-12-27 00:01:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20231227.np2 1032 edc edc 2023-12-27 17:35:42 -rw-r--r--
beidou3m4_20231228.np2 1887 edc edc 2023-12-28 23:44:21 -rw-r--r--
beidou3m4_20231229.np2 2324 edc edc 2024-01-01 16:10:18 -rw-r--r--
beidou3m4_20231230.np2 1032 edc edc 2023-12-30 21:10:50 -rw-r--r--