Back to EDC-Website

Filename Size User Group Date Attributes
beidou3m4_202401.np2 71809 edc edc 2024-02-01 01:09:24 -rw-r--r--
beidou3m4_20240101.np2 5830 edc edc 2024-01-02 21:36:46 -rw-r--r--
beidou3m4_20240103.np2 2601 edc edc 2024-01-04 05:14:39 -rw-r--r--
beidou3m4_20240104.np2 1032 edc edc 2024-01-04 20:17:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20240105.np2 2129 edc edc 2024-01-05 20:56:12 -rw-r--r--
beidou3m4_20240106.np2 920 edc edc 2024-01-06 20:32:26 -rw-r--r--
beidou3m4_20240107.np2 920 edc edc 2024-01-07 23:10:06 -rw-r--r--
beidou3m4_20240108.np2 1015 edc edc 2024-01-09 10:06:40 -rw-rw-r--
beidou3m4_20240109.np2 1084 edc edc 2024-01-09 23:53:58 -rw-r--r--
beidou3m4_20240110.np2 12869 edc edc 2024-01-11 04:56:55 -rw-r--r--
beidou3m4_20240111.np2 7573 edc edc 2024-01-11 16:31:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20240112.np2 4319 edc edc 2024-01-14 15:15:51 -rw-r--r--
beidou3m4_20240113.np2 920 edc edc 2024-01-13 19:52:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20240114.np2 1032 edc edc 2024-01-14 22:50:44 -rw-r--r--
beidou3m4_20240116.np2 1165 edc edc 2024-01-16 23:37:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20240117.np2 3083 edc edc 2024-01-18 00:02:44 -rw-r--r--
beidou3m4_20240118.np2 3607 edc edc 2024-01-19 06:01:40 -rw-r--r--
beidou3m4_20240119.np2 3048 edc edc 2024-01-19 18:30:16 -rw-r--r--
beidou3m4_20240120.np2 1127 edc edc 2024-01-22 14:09:53 -rw-r--r--
beidou3m4_20240121.np2 1397 edc edc 2024-01-22 09:53:26 -rw-r--r--
beidou3m4_20240122.np2 2139 edc edc 2024-01-23 02:32:48 -rw-r--r--
beidou3m4_20240124.np2 994 edc edc 2024-01-25 00:03:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20240126.np2 6044 edc edc 2024-01-27 06:34:10 -rw-r--r--
beidou3m4_20240127.np2 2561 edc edc 2024-01-27 23:10:13 -rw-r--r--
beidou3m4_20240129.np2 1191 edc edc 2024-01-30 13:45:16 -rw-r--r--
beidou3m4_20240130.np2 1088 edc edc 2024-01-31 12:22:26 -rw-r--r--
beidou3m4_20240131.np2 2171 edc edc 2024-02-01 01:09:24 -rw-r--r--
beidou3m4_202402.np2 42663 edc edc 2024-02-29 23:25:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20240201.np2 2169 edc edc 2024-02-02 04:44:06 -rw-r--r--
beidou3m4_20240202.np2 920 edc edc 2024-02-02 18:42:24 -rw-r--r--
beidou3m4_20240203.np2 2023 edc edc 2024-02-03 23:52:43 -rw-r--r--
beidou3m4_20240204.np2 1903 edc edc 2024-02-05 22:03:19 -rw-r--r--
beidou3m4_20240205.np2 1963 edc edc 2024-02-06 09:47:19 -rw-r--r--
beidou3m4_20240206.np2 899 edc edc 2024-02-06 22:39:13 -rw-r--r--
beidou3m4_20240207.np2 3907 edc edc 2024-02-07 23:16:08 -rw-r--r--
beidou3m4_20240208.np2 1254 edc edc 2024-02-08 23:46:49 -rw-r--r--
beidou3m4_20240212.np2 5211 edc edc 2024-02-13 08:29:27 -rw-r--r--
beidou3m4_20240213.np2 1015 edc edc 2024-02-14 09:40:44 -rw-r--r--
beidou3m4_20240215.np2 907 edc edc 2024-02-16 07:31:55 -rw-r--r--
beidou3m4_20240216.np2 1032 edc edc 2024-02-16 20:12:40 -rw-r--r--
beidou3m4_20240217.np2 1918 edc edc 2024-02-17 22:31:08 -rw-r--r--
beidou3m4_20240218.np2 1032 edc edc 2024-02-18 22:29:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20240219.np2 1088 edc edc 2024-02-25 14:03:36 -rw-r--r--
beidou3m4_20240222.np2 1914 edc edc 2024-02-22 23:42:10 -rw-r--r--
beidou3m4_20240223.np2 920 edc edc 2024-02-23 20:14:10 -rw-r--r--
beidou3m4_20240224.np2 3081 edc edc 2024-02-24 17:33:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20240225.np2 4656 edc edc 2024-02-26 11:20:09 -rw-r--r--
beidou3m4_20240226.np2 920 edc edc 2024-02-26 23:13:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20240229.np2 3971 edc edc 2024-02-29 23:25:20 -rw-r--r--
beidou3m4_202403.np2 72087 edc edc 2024-03-31 21:21:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20240301.np2 3541 edc edc 2024-03-02 05:55:35 -rw-r--r--
beidou3m4_20240302.np2 1399 edc edc 2024-03-02 20:05:05 -rw-r--r--
beidou3m4_20240303.np2 2473 edc edc 2024-03-04 06:45:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20240305.np2 1900 edc edc 2024-03-06 09:25:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20240306.np2 990 edc edc 2024-03-06 22:21:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20240307.np2 6021 edc edc 2024-03-07 19:01:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20240308.np2 3788 edc edc 2024-03-08 19:55:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20240309.np2 3211 edc edc 2024-03-10 05:10:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20240310.np2 920 edc edc 2024-03-10 21:44:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20240311.np2 2315 edc edc 2024-03-12 12:36:37 -rw-r--r--
beidou3m4_20240313.np2 1191 edc edc 2024-03-14 08:59:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20240314.np2 4071 edc edc 2024-03-14 19:27:38 -rw-r--r--
beidou3m4_20240315.np2 5977 edc edc 2024-03-15 22:25:47 -rw-r--r--
beidou3m4_20240316.np2 1032 edc edc 2024-03-16 18:51:40 -rw-r--r--
beidou3m4_20240317.np2 920 edc edc 2024-03-17 20:13:42 -rw-r--r--
beidou3m4_20240319.np2 2791 edc edc 2024-03-20 11:38:45 -rw-r--r--
beidou3m4_20240320.np2 2098 edc edc 2024-03-21 15:58:29 -rw-r--r--
beidou3m4_20240321.np2 1274 edc edc 2024-03-22 03:52:09 -rw-r--r--
beidou3m4_20240322.np2 920 edc edc 2024-03-22 19:19:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20240323.np2 920 edc edc 2024-03-23 15:09:28 -rw-r--r--
beidou3m4_20240324.np2 2645 edc edc 2024-03-24 22:17:09 -rw-r--r--
beidou3m4_20240325.np2 1827 edc edc 2024-03-25 21:56:50 -rw-r--r--
beidou3m4_20240326.np2 2834 edc edc 2024-03-27 05:09:13 -rw-r--r--
beidou3m4_20240327.np2 1463 edc edc 2024-03-28 08:28:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20240328.np2 2190 edc edc 2024-03-29 03:53:54 -rw-r--r--
beidou3m4_20240329.np2 4022 edc edc 2024-03-29 22:06:34 -rw-r--r--
beidou3m4_20240330.np2 6676 edc edc 2024-03-30 18:31:51 -rw-r--r--
beidou3m4_20240331.np2 2732 edc edc 2024-03-31 21:21:30 -rw-r--r--
beidou3m4_202404.np2 37859 edc edc 2024-05-02 10:35:30 -rw-r--r--
beidou3m4_20240401.np2 1076 edc edc 2024-04-01 22:17:57 -rw-r--r--
beidou3m4_20240402.np2 924 edc edc 2024-04-03 10:11:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20240403.np2 1046 edc edc 2024-04-04 09:53:33 -rw-r--r--
beidou3m4_20240405.np2 2022 edc edc 2024-04-05 21:48:50 -rw-r--r--
beidou3m4_20240406.np2 1914 edc edc 2024-04-06 21:55:33 -rw-r--r--
beidou3m4_20240407.np2 920 edc edc 2024-04-07 19:05:00 -rw-r--r--
beidou3m4_20240408.np2 3411 edc edc 2024-04-08 21:56:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20240409.np2 3030 edc edc 2024-04-09 22:45:53 -rw-r--r--
beidou3m4_20240412.np2 1274 edc edc 2024-04-12 22:48:45 -rw-r--r--
beidou3m4_20240413.np2 2195 edc edc 2024-04-14 03:59:58 -rw-r--r--
beidou3m4_20240414.np2 2545 edc edc 2024-04-14 23:30:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20240415.np2 920 edc edc 2024-04-15 22:24:40 -rw-r--r--
beidou3m4_20240416.np2 920 edc edc 2024-04-16 21:42:58 -rw-r--r--
beidou3m4_20240417.np2 1629 edc edc 2024-04-18 06:00:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20240418.np2 939 edc edc 2024-04-26 04:31:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20240420.np2 3431 edc edc 2024-04-20 16:06:46 -rw-r--r--
beidou3m4_20240421.np2 2260 edc edc 2024-04-21 21:41:34 -rw-r--r--
beidou3m4_20240422.np2 920 edc edc 2024-04-22 21:42:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20240423.np2 920 edc edc 2024-04-23 22:23:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20240426.np2 1387 edc edc 2024-04-26 23:08:48 -rw-r--r--
beidou3m4_20240428.np2 920 edc edc 2024-04-28 17:49:52 -rw-r--r--
beidou3m4_20240429.np2 2006 edc edc 2024-04-30 20:32:39 -rw-r--r--
beidou3m4_20240430.np2 1294 edc edc 2024-05-02 10:35:30 -rw-r--r--
beidou3m4_202405.np2 30479 edc edc 2024-05-31 09:36:08 -rw-r--r--
beidou3m4_20240503.np2 2525 edc edc 2024-05-03 22:42:40 -rw-r--r--
beidou3m4_20240504.np2 3125 edc edc 2024-05-04 16:14:36 -rw-r--r--
beidou3m4_20240506.np2 1966 edc edc 2024-05-06 23:11:37 -rw-r--r--
beidou3m4_20240509.np2 2188 edc edc 2024-05-10 19:14:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20240510.np2 1981 edc edc 2024-05-10 17:53:18 -rw-r--r--
beidou3m4_20240513.np2 1161 edc edc 2024-05-13 22:43:25 -rw-r--r--
beidou3m4_20240514.np2 920 edc edc 2024-05-14 21:46:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20240515.np2 4415 edc edc 2024-05-15 23:55:59 -rw-r--r--
beidou3m4_20240518.np2 920 edc edc 2024-05-18 22:41:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20240519.np2 940 edc edc 2024-05-19 19:54:06 -rw-r--r--
beidou3m4_20240520.np2 1200 edc edc 2024-05-20 23:06:54 -rw-r--r--
beidou3m4_20240521.np2 1506 edc edc 2024-05-21 11:30:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20240523.np2 1543 edc edc 2024-05-24 05:55:03 -rw-r--r--
beidou3m4_20240525.np2 1048 edc edc 2024-05-25 21:16:06 -rw-r--r--
beidou3m4_20240526.np2 1371 edc edc 2024-05-26 22:30:09 -rw-r--r--
beidou3m4_20240527.np2 935 edc edc 2024-05-27 21:44:34 -rw-r--r--
beidou3m4_20240529.np2 2767 edc edc 2024-05-31 09:36:08 -rw-r--r--
beidou3m4_202406.np2 38137 edc edc 2024-06-30 19:54:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20240602.np2 2142 edc edc 2024-06-02 21:20:14 -rw-r--r--
beidou3m4_20240603.np2 3711 edc edc 2024-06-04 00:30:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20240605.np2 1394 edc edc 2024-06-07 10:54:32 -rw-r--r--
beidou3m4_20240609.np2 1097 edc edc 2024-06-09 02:49:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20240612.np2 1497 edc edc 2024-06-13 06:10:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20240613.np2 3045 edc edc 2024-06-14 07:17:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20240614.np2 1294 edc edc 2024-06-17 08:38:14 -rw-r--r--
beidou3m4_20240616.np2 4355 edc edc 2024-06-16 18:03:34 -rw-r--r--
beidou3m4_20240617.np2 2626 edc edc 2024-06-18 00:30:00 -rw-r--r--
beidou3m4_20240618.np2 2766 edc edc 2024-06-19 09:23:04 -rw-r--r--
beidou3m4_20240619.np2 3305 edc edc 2024-06-21 06:56:02 -rw-r--r--
beidou3m4_20240624.np2 7153 edc edc 2024-06-24 16:29:54 -rw-r--r--
beidou3m4_20240627.np2 1239 edc edc 2024-06-28 14:10:59 -rw-r--r--
beidou3m4_20240628.np2 1397 edc edc 2024-06-30 19:54:22 -rw-r--r--
beidou3m4_20240629.np2 1144 edc edc 2024-06-30 00:07:32 -rw-r--r--
beidou3m4_202407.np2 13227 edc edc 2024-07-21 17:30:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20240701.np2 936 edc edc 2024-07-02 04:31:20 -rw-r--r--
beidou3m4_20240705.np2 1175 edc edc 2024-07-05 16:35:53 -rw-r--r--
beidou3m4_20240708.np2 2656 edc edc 2024-07-08 20:30:01 -rw-r--r--
beidou3m4_20240713.np2 1803 edc edc 2024-07-14 00:49:23 -rw-r--r--
beidou3m4_20240718.np2 985 edc edc 2024-07-19 11:47:53 -rw-r--r--
beidou3m4_20240720.np2 2884 edc edc 2024-07-20 17:30:00 -rw-r--r--
beidou3m4_20240721.np2 2800 edc edc 2024-07-21 17:30:01 -rw-r--r--