Back to EDC-Website

Filename Size User Group Date Attributes
galileo103_202301.np2 96509 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230102.np2 2663 edc edc 2023-01-09 09:47:24 -rw-r--r--
galileo103_20230103.np2 1371 edc edc 2023-01-03 22:29:43 -rw-r--r--
galileo103_20230105.np2 3370 edc edc 2023-01-05 19:42:00 -rw-r--r--
galileo103_20230106.np2 5599 edc edc 2023-01-06 21:44:12 -rw-r--r--
galileo103_20230107.np2 3123 edc edc 2023-01-07 21:08:38 -rw-r--r--
galileo103_20230108.np2 7133 edc edc 2023-01-10 13:48:28 -rw-r--r--
galileo103_20230109.np2 5258 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230110.np2 2031 edc edc 2023-01-12 19:50:36 -rw-r--r--
galileo103_20230111.np2 1387 edc edc 2023-01-11 00:50:40 -rw-r--r--
galileo103_20230112.np2 10591 edc edc 2023-01-13 10:29:32 -rw-r--r--
galileo103_20230113.np2 3949 edc edc 2023-01-14 12:29:31 -rw-r--r--
galileo103_20230115.np2 2917 edc edc 2023-01-16 04:34:47 -rw-r--r--
galileo103_20230116.np2 15218 edc edc 2023-01-16 23:56:55 -rw-r--r--
galileo103_20230117.np2 1668 edc edc 2023-01-17 15:09:33 -rw-r--r--
galileo103_20230118.np2 2460 edc edc 2023-01-18 16:40:15 -rw-r--r--
galileo103_20230119.np2 2558 edc edc 2023-01-19 21:06:35 -rw-r--r--
galileo103_20230120.np2 3748 edc edc 2023-01-23 07:48:29 -rw-r--r--
galileo103_20230122.np2 1227 edc edc 2023-01-22 16:29:20 -rw-r--r--
galileo103_20230125.np2 7060 edc edc 2023-01-25 23:40:29 -rw-r--r--
galileo103_20230126.np2 5102 edc edc 2023-01-26 23:38:22 -rw-r--r--
galileo103_20230127.np2 1114 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230128.np2 1175 edc edc 2023-01-28 21:05:50 -rw-r--r--
galileo103_20230129.np2 4745 edc edc 2023-01-31 01:29:10 -rw-r--r--
galileo103_202302.np2 102586 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230201.np2 7671 edc edc 2023-02-01 23:50:23 -rw-r--r--
galileo103_20230202.np2 1088 edc edc 2023-02-02 23:17:53 -rw-r--r--
galileo103_20230204.np2 2001 edc edc 2023-02-04 23:16:44 -rw-r--r--
galileo103_20230205.np2 920 edc edc 2023-02-07 19:58:02 -rw-r--r--
galileo103_20230206.np2 8094 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230207.np2 1264 edc edc 2023-02-07 23:56:27 -rw-r--r--
galileo103_20230208.np2 11031 edc edc 2023-02-09 10:20:24 -rw-rw-r--
galileo103_20230209.np2 5880 edc edc 2023-02-12 10:58:42 -rw-r--r--
galileo103_20230211.np2 3373 edc edc 2023-02-15 12:39:26 -rw-r--r--
galileo103_20230212.np2 3269 edc edc 2023-02-13 09:56:03 -rw-r--r--
galileo103_20230213.np2 3278 edc edc 2023-02-14 10:49:09 -rw-r--r--
galileo103_20230214.np2 4382 edc edc 2023-02-14 21:34:05 -rw-r--r--
galileo103_20230215.np2 2768 edc edc 2023-02-15 20:06:24 -rw-r--r--
galileo103_20230216.np2 3541 edc edc 2023-02-16 14:28:45 -rw-r--r--
galileo103_20230217.np2 999 edc edc 2023-02-18 00:01:47 -rw-r--r--
galileo103_20230218.np2 1371 edc edc 2023-02-18 20:28:46 -rw-r--r--
galileo103_20230219.np2 2800 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230220.np2 2375 edc edc 2023-02-20 23:42:31 -rw-r--r--
galileo103_20230221.np2 6325 edc edc 2023-02-21 19:09:57 -rw-r--r--
galileo103_20230222.np2 6179 edc edc 2023-02-23 09:37:36 -rw-r--r--
galileo103_20230224.np2 5555 edc edc 2023-02-24 23:42:29 -rw-r--r--
galileo103_20230225.np2 5336 edc edc 2023-02-25 23:10:01 -rw-r--r--
galileo103_20230226.np2 1215 edc edc 2023-02-27 14:31:28 -rw-r--r--
galileo103_20230227.np2 2569 edc edc 2023-02-28 00:04:28 -rw-r--r--
galileo103_20230228.np2 9350 edc edc 2023-03-01 02:52:36 -rw-r--r--
galileo103_202303.np2 83119 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230301.np2 9964 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230302.np2 2669 edc edc 2023-03-03 10:03:52 -rw-r--r--
galileo103_20230303.np2 2659 edc edc 2023-03-04 03:36:36 -rw-r--r--
galileo103_20230304.np2 6462 edc edc 2023-03-05 08:55:10 -rw-rw-r--
galileo103_20230306.np2 2317 edc edc 2023-03-06 17:34:30 -rw-r--r--
galileo103_20230307.np2 2868 edc edc 2023-03-07 21:56:10 -rw-r--r--
galileo103_20230309.np2 1081 edc edc 2023-03-09 19:41:15 -rw-r--r--
galileo103_20230310.np2 2545 edc edc 2023-03-10 19:27:02 -rw-r--r--
galileo103_20230311.np2 1389 edc edc 2023-03-13 07:20:03 -rw-r--r--
galileo103_20230313.np2 6436 edc edc 2023-03-14 00:49:29 -rw-r--r--
galileo103_20230314.np2 2093 edc edc 2023-03-14 21:02:53 -rw-r--r--
galileo103_20230315.np2 1955 edc edc 2023-03-16 12:51:11 -rw-r--r--
galileo103_20230316.np2 1828 edc edc 2023-03-16 22:31:19 -rw-r--r--
galileo103_20230317.np2 4232 edc edc 2023-03-17 15:59:19 -rw-r--r--
galileo103_20230318.np2 7565 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230319.np2 1002 edc edc 2023-03-19 23:25:51 -rw-r--r--
galileo103_20230320.np2 1897 edc edc 2023-03-20 18:10:54 -rw-r--r--
galileo103_20230322.np2 1191 edc edc 2023-03-24 13:01:47 -rw-r--r--
galileo103_20230323.np2 3607 edc edc 2023-03-26 09:28:04 -rw-r--r--
galileo103_20230324.np2 920 edc edc 2023-03-24 19:31:30 -rw-r--r--
galileo103_20230325.np2 985 edc edc 2023-03-27 08:18:08 -rw-r--r--
galileo103_20230326.np2 1947 edc edc 2023-03-26 22:12:54 -rw-r--r--
galileo103_20230327.np2 6494 edc edc 2023-03-27 22:23:07 -rw-r--r--
galileo103_20230328.np2 2086 edc edc 2023-03-29 09:14:03 -rw-r--r--
galileo103_20230329.np2 3436 edc edc 2023-04-03 09:22:51 -rw-r--r--
galileo103_20230330.np2 3541 edc edc 2023-03-30 23:50:17 -rw-rw-r--
galileo103_202304.np2 147295 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230402.np2 7279 edc edc 2023-04-02 15:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20230403.np2 2176 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230404.np2 3815 edc edc 2023-04-05 09:42:19 -rw-r--r--
galileo103_20230405.np2 5010 edc edc 2023-04-05 11:29:59 -rw-r--r--
galileo103_20230406.np2 7207 edc edc 2023-04-06 09:05:07 -rw-r--r--
galileo103_20230407.np2 4615 edc edc 2023-04-07 21:18:46 -rw-r--r--
galileo103_20230409.np2 10297 edc edc 2023-04-11 09:33:08 -rw-r--r--
galileo103_20230410.np2 8201 edc edc 2023-04-14 18:14:42 -rw-r--r--
galileo103_20230411.np2 5434 edc edc 2023-04-12 08:37:52 -rw-r--r--
galileo103_20230412.np2 3757 edc edc 2023-04-14 18:33:06 -rw-r--r--
galileo103_20230413.np2 2021 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_20230415.np2 1947 edc edc 2023-04-15 10:29:59 -rw-r--r--
galileo103_20230416.np2 4892 edc edc 2023-04-16 22:35:33 -rw-r--r--
galileo103_20230417.np2 4240 edc edc 2023-04-18 07:10:26 -rw-r--r--
galileo103_20230418.np2 1257 edc edc 2023-04-18 23:30:13 -rw-r--r--
galileo103_20230419.np2 12083 edc edc 2023-04-19 23:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20230420.np2 4248 edc edc 2023-04-21 02:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20230421.np2 6605 edc edc 2023-04-24 09:12:48 -rw-r--r--
galileo103_20230422.np2 6769 edc edc 2023-04-22 20:07:44 -rw-r--r--
galileo103_20230423.np2 5432 edc edc 2023-04-24 03:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20230424.np2 3859 edc edc 2023-04-26 08:22:42 -rw-r--r--
galileo103_20230426.np2 19403 edc edc 2023-04-27 09:24:56 -rw-r--r--
galileo103_20230427.np2 7960 edc edc 2023-04-28 10:49:51 -rw-r--r--
galileo103_20230429.np2 2401 edc edc 2023-04-29 15:37:24 -rw-r--r--
galileo103_20230430.np2 6435 edc edc 2023-11-07 10:04:54 -rw-rw-r--
galileo103_202305.np2 119728 edc edc 2023-11-07 10:04:56 -rw-rw-r--
galileo103_20230502.np2 1227 edc edc 2023-05-02 09:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20230503.np2 9984 edc edc 2023-05-04 02:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20230504.np2 3086 edc edc 2023-05-05 11:30:35 -rw-r--r--
galileo103_20230506.np2 920 edc edc 2023-05-06 17:20:10 -rw-r--r--
galileo103_20230507.np2 920 edc edc 2023-05-07 20:19:26 -rw-r--r--
galileo103_20230508.np2 4918 edc edc 2023-05-09 08:52:15 -rw-r--r--
galileo103_20230509.np2 4692 edc edc 2023-05-09 16:29:50 -rw-rw-r--
galileo103_20230510.np2 1262 edc edc 2023-05-10 23:49:02 -rw-r--r--
galileo103_20230511.np2 2223 edc edc 2023-11-07 10:04:56 -rw-rw-r--
galileo103_20230512.np2 4814 edc edc 2023-05-12 23:53:57 -rw-r--r--
galileo103_20230513.np2 5154 edc edc 2023-05-15 07:40:41 -rw-r--r--
galileo103_20230515.np2 5155 edc edc 2023-05-16 11:23:33 -rw-r--r--
galileo103_20230516.np2 3700 edc edc 2023-05-16 22:26:44 -rw-r--r--
galileo103_20230517.np2 920 edc edc 2023-05-17 21:18:12 -rw-r--r--
galileo103_20230518.np2 1661 edc edc 2023-05-23 14:46:46 -rw-r--r--
galileo103_20230519.np2 3830 edc edc 2023-05-19 16:32:40 -rw-r--r--
galileo103_20230520.np2 4125 edc edc 2023-05-20 23:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20230521.np2 8819 edc edc 2023-05-22 08:19:47 -rw-r--r--
galileo103_20230522.np2 2688 edc edc 2023-05-22 23:52:01 -rw-r--r--
galileo103_20230523.np2 4306 edc edc 2023-11-07 10:04:56 -rw-rw-r--
galileo103_20230524.np2 2030 edc edc 2023-05-24 21:35:02 -rw-r--r--
galileo103_20230525.np2 2893 edc edc 2023-05-26 07:09:51 -rw-r--r--
galileo103_20230526.np2 9817 edc edc 2023-05-26 17:19:58 -rw-r--r--
galileo103_20230527.np2 6067 edc edc 2023-05-30 14:29:19 -rw-r--r--
galileo103_20230528.np2 8888 edc edc 2023-11-07 10:04:56 -rw-rw-r--
galileo103_20230529.np2 2718 edc edc 2023-05-29 15:44:54 -rw-r--r--
galileo103_20230530.np2 920 edc edc 2023-05-30 21:28:56 -rw-r--r--
galileo103_20230531.np2 12045 edc edc 2023-06-01 08:02:49 -rw-r--r--
galileo103_202306.np2 139557 edc edc 2023-11-07 10:04:56 -rw-rw-r--
galileo103_20230602.np2 20192 edc edc 2023-06-02 23:14:33 -rw-r--r--
galileo103_20230603.np2 5819 edc edc 2023-06-03 19:17:38 -rw-r--r--
galileo103_20230605.np2 2472 edc edc 2023-06-05 19:09:23 -rw-rw-r--
galileo103_20230606.np2 1253 edc edc 2023-06-06 06:00:24 -rw-r--r--
galileo103_20230607.np2 14457 edc edc 2023-11-07 10:04:56 -rw-rw-r--
galileo103_20230608.np2 4693 edc edc 2023-06-08 16:54:48 -rw-r--r--
galileo103_20230609.np2 9149 edc edc 2023-06-10 02:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20230611.np2 3513 edc edc 2023-06-12 02:25:02 -rw-r--r--
galileo103_20230612.np2 5127 edc edc 2023-06-12 22:39:10 -rw-r--r--
galileo103_20230613.np2 4041 edc edc 2023-06-13 19:39:57 -rw-r--r--
galileo103_20230614.np2 4896 edc edc 2023-06-15 07:02:35 -rw-r--r--
galileo103_20230615.np2 1515 edc edc 2023-06-15 21:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20230616.np2 5948 edc edc 2023-06-16 17:56:50 -rw-r--r--
galileo103_20230617.np2 8322 edc edc 2023-06-20 15:28:54 -rw-r--r--
galileo103_20230619.np2 1659 edc edc 2023-07-25 23:30:03 -rw-r--r--
galileo103_20230620.np2 4671 edc edc 2023-11-07 10:04:56 -rw-rw-r--
galileo103_20230621.np2 2307 edc edc 2023-06-22 01:55:25 -rw-r--r--
galileo103_20230622.np2 4881 edc edc 2023-06-22 03:32:40 -rw-r--r--
galileo103_20230624.np2 12319 edc edc 2023-09-16 08:12:26 -rw-r--r--
galileo103_20230625.np2 2188 edc edc 2023-06-25 02:59:55 -rw-r--r--
galileo103_20230626.np2 5971 edc edc 2023-06-26 20:56:35 -rw-r--r--
galileo103_20230628.np2 1088 edc edc 2023-06-29 09:14:02 -rw-r--r--
galileo103_20230629.np2 11519 edc edc 2023-07-04 10:38:33 -rw-r--r--
galileo103_20230630.np2 1603 edc edc 2023-07-02 09:24:56 -rw-r--r--
galileo103_202307.np2 116079 edc edc 2023-08-01 10:58:49 -rw-r--r--
galileo103_20230702.np2 3689 edc edc 2023-07-02 23:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20230704.np2 3622 edc edc 2023-07-05 09:17:34 -rw-r--r--
galileo103_20230705.np2 6457 edc edc 2023-07-05 21:52:47 -rw-r--r--
galileo103_20230706.np2 920 edc edc 2023-07-06 17:27:56 -rw-r--r--
galileo103_20230707.np2 6811 edc edc 2023-07-10 10:38:31 -rw-r--r--
galileo103_20230709.np2 4633 edc edc 2023-07-10 11:46:34 -rw-r--r--
galileo103_20230710.np2 7239 edc edc 2023-07-11 12:17:16 -rw-r--r--
galileo103_20230712.np2 2130 edc edc 2023-07-12 20:35:17 -rw-r--r--
galileo103_20230713.np2 4493 edc edc 2023-07-13 19:51:52 -rw-r--r--
galileo103_20230714.np2 20200 edc edc 2023-07-18 09:56:10 -rw-r--r--
galileo103_20230715.np2 1371 edc edc 2023-07-15 18:29:59 -rw-r--r--
galileo103_20230716.np2 3569 edc edc 2023-07-18 09:48:13 -rw-r--r--
galileo103_20230717.np2 12168 edc edc 2023-07-18 09:56:10 -rw-r--r--
galileo103_20230719.np2 13275 edc edc 2023-07-25 11:50:36 -rw-r--r--
galileo103_20230720.np2 2451 edc edc 2023-07-21 09:18:09 -rw-r--r--
galileo103_20230721.np2 2090 edc edc 2023-07-24 07:32:17 -rw-r--r--
galileo103_20230722.np2 2401 edc edc 2023-07-22 19:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20230724.np2 1215 edc edc 2023-07-25 11:47:26 -rw-r--r--
galileo103_20230726.np2 3606 edc edc 2023-07-28 20:30:05 -rw-r--r--
galileo103_20230729.np2 1515 edc edc 2023-08-01 03:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20230730.np2 9818 edc edc 2023-08-01 03:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20230731.np2 2448 edc edc 2023-08-01 10:58:49 -rw-r--r--
galileo103_202308.np2 138249 edc edc 2023-08-31 22:54:20 -rw-r--r--
galileo103_20230801.np2 1274 edc edc 2023-08-01 21:05:06 -rw-r--r--
galileo103_20230802.np2 3770 edc edc 2023-08-03 14:30:04 -rw-r--r--
galileo103_20230803.np2 3480 edc edc 2023-08-04 07:39:41 -rw-r--r--
galileo103_20230804.np2 2624 edc edc 2023-08-04 11:49:18 -rw-r--r--
galileo103_20230805.np2 3929 edc edc 2023-08-06 07:02:25 -rw-r--r--
galileo103_20230807.np2 2691 edc edc 2023-08-09 08:08:27 -rw-r--r--
galileo103_20230808.np2 3597 edc edc 2023-08-08 21:02:11 -rw-r--r--
galileo103_20230809.np2 3455 edc edc 2023-08-09 22:35:03 -rw-r--r--
galileo103_20230810.np2 2992 edc edc 2023-08-11 13:56:20 -rw-r--r--
galileo103_20230811.np2 3843 edc edc 2023-08-11 22:26:08 -rw-r--r--
galileo103_20230812.np2 6380 edc edc 2023-08-13 09:58:35 -rw-r--r--
galileo103_20230813.np2 2309 edc edc 2023-08-17 09:36:57 -rw-r--r--
galileo103_20230814.np2 1515 edc edc 2023-08-14 16:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20230815.np2 7201 edc edc 2023-08-15 22:45:24 -rw-r--r--
galileo103_20230816.np2 13186 edc edc 2023-08-17 12:49:01 -rw-r--r--
galileo103_20230818.np2 11514 edc edc 2023-08-18 20:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20230819.np2 11408 edc edc 2023-08-20 00:30:03 -rw-r--r--
galileo103_20230820.np2 9601 edc edc 2023-08-21 09:12:35 -rw-r--r--
galileo103_20230821.np2 4085 edc edc 2023-08-21 17:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20230822.np2 5074 edc edc 2023-08-22 23:30:03 -rw-r--r--
galileo103_20230823.np2 17145 edc edc 2023-08-24 04:24:20 -rw-r--r--
galileo103_20230825.np2 5816 edc edc 2023-08-25 23:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20230827.np2 1388 edc edc 2023-08-27 21:44:32 -rw-r--r--
galileo103_20230828.np2 3934 edc edc 2023-08-28 19:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20230830.np2 2127 edc edc 2023-08-31 05:47:36 -rw-r--r--
galileo103_20230831.np2 3961 edc edc 2023-08-31 22:54:20 -rw-r--r--
galileo103_202309.np2 207991 edc edc 2023-10-02 08:28:55 -rw-r--r--
galileo103_20230901.np2 6280 edc edc 2023-09-05 13:16:52 -rw-r--r--
galileo103_20230902.np2 6266 edc edc 2023-09-05 13:16:52 -rw-r--r--
galileo103_20230904.np2 12273 edc edc 2023-09-08 11:30:33 -rw-r--r--
galileo103_20230905.np2 3602 edc edc 2023-09-06 07:50:03 -rw-r--r--
galileo103_20230906.np2 5903 edc edc 2023-09-07 19:37:52 -rw-r--r--
galileo103_20230907.np2 11950 edc edc 2023-09-07 21:24:02 -rw-r--r--
galileo103_20230908.np2 13676 edc edc 2023-09-09 17:30:51 -rw-r--r--
galileo103_20230909.np2 18428 edc edc 2023-09-11 08:41:57 -rw-r--r--
galileo103_20230911.np2 21608 edc edc 2023-09-12 14:59:30 -rw-r--r--
galileo103_20230912.np2 10815 edc edc 2023-09-13 07:38:00 -rw-r--r--
galileo103_20230914.np2 7351 edc edc 2023-09-14 23:36:59 -rw-r--r--
galileo103_20230915.np2 6870 edc edc 2023-09-18 06:50:48 -rw-r--r--
galileo103_20230916.np2 13267 edc edc 2023-09-18 08:12:07 -rw-r--r--
galileo103_20230917.np2 5875 edc edc 2023-09-17 22:07:39 -rw-r--r--
galileo103_20230918.np2 1146 edc edc 2023-09-18 15:54:52 -rw-r--r--
galileo103_20230919.np2 10793 edc edc 2023-09-21 13:05:03 -rw-r--r--
galileo103_20230920.np2 1371 edc edc 2023-09-20 17:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20230921.np2 19897 edc edc 2023-09-22 07:29:10 -rw-r--r--
galileo103_20230923.np2 2382 edc edc 2023-09-24 03:18:18 -rw-r--r--
galileo103_20230924.np2 4054 edc edc 2023-09-24 17:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20230925.np2 4454 edc edc 2023-09-26 00:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20230926.np2 4342 edc edc 2023-09-27 09:26:29 -rw-r--r--
galileo103_20230927.np2 1092 edc edc 2023-09-28 00:41:11 -rw-r--r--
galileo103_20230928.np2 9777 edc edc 2023-09-29 09:29:52 -rw-r--r--
galileo103_20230929.np2 1088 edc edc 2023-10-02 08:28:55 -rw-r--r--
galileo103_20230930.np2 3481 edc edc 2023-09-30 23:32:37 -rw-r--r--
galileo103_202310.np2 99658 edc edc 2023-11-01 01:31:15 -rw-r--r--
galileo103_20231001.np2 5546 edc edc 2023-10-01 21:27:24 -rw-r--r--
galileo103_20231002.np2 5778 edc edc 2023-10-04 07:35:39 -rw-r--r--
galileo103_20231003.np2 1546 edc edc 2023-10-03 19:55:14 -rw-r--r--
galileo103_20231004.np2 7072 edc edc 2023-10-04 18:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20231005.np2 5959 edc edc 2023-10-06 00:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20231006.np2 2038 edc edc 2023-10-06 22:37:02 -rw-r--r--
galileo103_20231007.np2 2457 edc edc 2023-10-08 01:50:48 -rw-r--r--
galileo103_20231008.np2 1515 edc edc 2023-10-08 22:30:04 -rw-r--r--
galileo103_20231009.np2 3619 edc edc 2023-10-09 17:38:16 -rw-r--r--
galileo103_20231010.np2 1371 edc edc 2023-10-10 14:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20231011.np2 12531 edc edc 2023-10-11 23:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20231012.np2 1294 edc edc 2023-10-15 08:46:36 -rw-r--r--
galileo103_20231013.np2 2952 edc edc 2023-10-16 09:06:07 -rw-r--r--
galileo103_20231014.np2 5734 edc edc 2023-10-14 17:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20231015.np2 2383 edc edc 2023-10-16 09:06:07 -rw-r--r--
galileo103_20231016.np2 2377 edc edc 2023-10-17 09:05:04 -rw-r--r--
galileo103_20231017.np2 4118 edc edc 2023-10-17 17:05:20 -rw-r--r--
galileo103_20231018.np2 920 edc edc 2023-10-18 15:42:42 -rw-r--r--
galileo103_20231021.np2 3366 edc edc 2023-10-22 00:06:27 -rw-r--r--
galileo103_20231023.np2 1399 edc edc 2023-10-23 07:40:51 -rw-r--r--
galileo103_20231024.np2 6195 edc edc 2023-10-24 16:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20231025.np2 2476 edc edc 2023-10-31 10:33:29 -rw-r--r--
galileo103_20231027.np2 2978 edc edc 2023-10-27 16:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20231028.np2 5052 edc edc 2023-10-29 01:30:03 -rw-r--r--
galileo103_20231030.np2 2153 edc edc 2023-10-31 08:01:16 -rw-r--r--
galileo103_20231031.np2 6879 edc edc 2023-11-01 01:31:15 -rw-r--r--
galileo103_202311.np2 81919 edc edc 2023-12-21 21:30:02 -rw-rw-r--
galileo103_20231101.np2 1371 edc edc 2023-11-02 00:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20231102.np2 1287 edc edc 2023-11-02 08:06:19 -rw-r--r--
galileo103_20231103.np2 920 edc edc 2023-11-03 15:03:44 -rw-r--r--
galileo103_20231104.np2 4078 edc edc 2023-11-04 11:53:29 -rw-r--r--
galileo103_20231105.np2 2207 edc edc 2023-11-08 07:20:23 -rw-rw-r--
galileo103_20231106.np2 4011 edc edc 2023-11-07 11:07:19 -rw-r--r--
galileo103_20231107.np2 7293 edc edc 2023-11-08 13:18:13 -rw-r--r--
galileo103_20231108.np2 3044 edc edc 2023-11-08 18:19:45 -rw-r--r--
galileo103_20231109.np2 1120 edc edc 2023-11-09 13:34:26 -rw-rw-r--
galileo103_20231110.np2 5494 edc edc 2023-11-11 06:51:07 -rw-r--r--
galileo103_20231111.np2 4772 edc edc 2023-11-11 23:30:04 -rw-r--r--
galileo103_20231113.np2 2800 edc edc 2023-11-13 16:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20231114.np2 920 edc edc 2023-11-14 17:17:18 -rw-r--r--
galileo103_20231115.np2 3108 edc edc 2023-11-16 09:25:13 -rw-r--r--
galileo103_20231116.np2 1094 edc edc 2023-11-16 19:57:29 -rw-r--r--
galileo103_20231117.np2 4125 edc edc 2023-11-17 23:49:00 -rw-r--r--
galileo103_20231118.np2 1586 edc edc 2023-11-18 20:36:37 -rw-r--r--
galileo103_20231119.np2 1287 edc edc 2023-11-19 05:25:36 -rw-r--r--
galileo103_20231120.np2 8298 edc edc 2023-11-21 08:25:17 -rw-r--r--
galileo103_20231121.np2 5002 edc edc 2023-12-21 21:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20231122.np2 1623 edc edc 2023-11-22 03:28:00 -rw-r--r--
galileo103_20231123.np2 1515 edc edc 2023-11-23 15:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20231124.np2 3437 edc edc 2023-11-24 23:58:27 -rw-r--r--
galileo103_20231125.np2 1001 edc edc 2023-11-25 20:47:08 -rw-r--r--
galileo103_20231127.np2 3830 edc edc 2023-11-27 20:56:38 -rw-r--r--
galileo103_20231130.np2 6746 edc edc 2023-12-01 00:00:27 -rw-r--r--
galileo103_202312.np2 102617 edc edc 2024-01-01 00:17:58 -rw-r--r--
galileo103_20231201.np2 5283 edc edc 2023-12-02 00:30:03 -rw-r--r--
galileo103_20231202.np2 1399 edc edc 2023-12-02 03:39:44 -rw-r--r--
galileo103_20231203.np2 1515 edc edc 2023-12-03 16:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20231204.np2 2422 edc edc 2023-12-04 23:29:18 -rw-r--r--
galileo103_20231206.np2 3664 edc edc 2023-12-06 03:19:22 -rw-r--r--
galileo103_20231207.np2 2417 edc edc 2023-12-07 23:23:05 -rw-r--r--
galileo103_20231208.np2 1515 edc edc 2023-12-08 23:30:06 -rw-r--r--
galileo103_20231210.np2 4123 edc edc 2023-12-11 01:07:12 -rw-r--r--
galileo103_20231211.np2 9633 edc edc 2023-12-12 14:25:02 -rw-r--r--
galileo103_20231213.np2 1371 edc edc 2023-12-13 15:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20231214.np2 9466 edc edc 2023-12-14 20:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20231215.np2 2661 edc edc 2023-12-15 17:00:01 -rw-r--r--
galileo103_20231217.np2 3206 edc edc 2023-12-18 00:06:39 -rw-r--r--
galileo103_20231218.np2 11377 edc edc 2023-12-19 11:36:51 -rw-r--r--
galileo103_20231219.np2 3017 edc edc 2023-12-19 08:36:12 -rw-r--r--
galileo103_20231220.np2 8821 edc edc 2023-12-21 00:12:45 -rw-r--r--
galileo103_20231221.np2 3881 edc edc 2023-12-21 23:58:54 -rw-r--r--
galileo103_20231223.np2 5904 edc edc 2023-12-24 00:01:08 -rw-r--r--
galileo103_20231224.np2 1613 edc edc 2023-12-25 01:49:59 -rw-r--r--
galileo103_20231227.np2 5681 edc edc 2023-12-27 21:24:48 -rw-r--r--
galileo103_20231230.np2 5803 edc edc 2023-12-30 20:12:16 -rw-r--r--
galileo103_20231231.np2 7887 edc edc 2024-01-01 00:17:58 -rw-r--r--