Back to EDC-Website

Filename Size User Group Date Attributes
galileo103_202401.np2 146869 edc edc 2024-01-31 23:27:00 -rw-rw-r--
galileo103_20240102.np2 2740 edc edc 2024-01-02 14:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20240103.np2 6149 edc edc 2024-01-08 09:44:54 -rw-r--r--
galileo103_20240104.np2 1032 edc edc 2024-01-04 22:52:04 -rw-r--r--
galileo103_20240105.np2 1086 edc edc 2024-01-05 20:12:52 -rw-r--r--
galileo103_20240106.np2 8770 edc edc 2024-01-06 19:57:04 -rw-r--r--
galileo103_20240107.np2 4202 edc edc 2024-01-07 23:30:05 -rw-r--r--
galileo103_20240109.np2 13796 edc edc 2024-01-09 23:54:40 -rw-r--r--
galileo103_20240110.np2 7503 edc edc 2024-01-11 11:51:25 -rw-r--r--
galileo103_20240111.np2 3227 edc edc 2024-01-12 10:09:57 -rw-r--r--
galileo103_20240112.np2 7310 edc edc 2024-01-12 23:33:30 -rw-r--r--
galileo103_20240113.np2 4739 edc edc 2024-01-13 23:49:19 -rw-r--r--
galileo103_20240114.np2 920 edc edc 2024-01-14 23:17:38 -rw-r--r--
galileo103_20240115.np2 2563 edc edc 2024-01-16 03:49:32 -rw-r--r--
galileo103_20240116.np2 9348 edc edc 2024-01-16 23:37:52 -rw-r--r--
galileo103_20240117.np2 2094 edc edc 2024-01-18 00:03:26 -rw-r--r--
galileo103_20240119.np2 5641 edc edc 2024-01-19 18:22:08 -rw-r--r--
galileo103_20240120.np2 5913 edc edc 2024-01-20 19:13:52 -rw-r--r--
galileo103_20240121.np2 2506 edc edc 2024-01-22 09:53:27 -rw-r--r--
galileo103_20240122.np2 1258 edc edc 2024-01-23 07:27:59 -rw-r--r--
galileo103_20240123.np2 9474 edc edc 2024-01-24 08:06:44 -rw-r--r--
galileo103_20240124.np2 1522 edc edc 2024-01-25 00:43:42 -rw-r--r--
galileo103_20240125.np2 999 edc edc 2024-01-26 00:03:18 -rw-r--r--
galileo103_20240126.np2 12825 edc edc 2024-01-27 06:34:31 -rw-rw-r--
galileo103_20240127.np2 7041 edc edc 2024-01-28 00:24:12 -rw-r--r--
galileo103_20240128.np2 1432 edc edc 2024-01-29 00:14:06 -rw-r--r--
galileo103_20240129.np2 9416 edc edc 2024-01-29 23:44:42 -rw-r--r--
galileo103_20240130.np2 10616 edc edc 2024-01-30 20:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240131.np2 2801 edc edc 2024-01-31 23:27:00 -rw-r--r--
galileo103_202402.np2 105708 edc edc 2024-02-29 20:30:01 -rw-rw-r--
galileo103_20240201.np2 5026 edc edc 2024-02-02 04:44:37 -rw-rw-r--
galileo103_20240202.np2 4980 edc edc 2024-02-05 22:03:19 -rw-r--r--
galileo103_20240203.np2 10148 edc edc 2024-02-05 22:03:19 -rw-r--r--
galileo103_20240205.np2 6743 edc edc 2024-02-05 20:00:18 -rw-r--r--
galileo103_20240206.np2 3798 edc edc 2024-02-06 22:39:31 -rw-r--r--
galileo103_20240208.np2 2316 edc edc 2024-02-08 23:47:16 -rw-rw-r--
galileo103_20240209.np2 2593 edc edc 2024-02-09 17:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240212.np2 3882 edc edc 2024-02-12 17:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240213.np2 5890 edc edc 2024-02-14 09:40:45 -rw-r--r--
galileo103_20240214.np2 1066 edc edc 2024-02-14 16:08:40 -rw-rw-r--
galileo103_20240215.np2 2360 edc edc 2024-02-16 07:32:29 -rw-r--r--
galileo103_20240216.np2 5777 edc edc 2024-02-16 20:51:28 -rw-r--r--
galileo103_20240217.np2 1294 edc edc 2024-02-25 10:51:38 -rw-r--r--
galileo103_20240218.np2 3382 edc edc 2024-02-18 19:53:20 -rw-rw-r--
galileo103_20240219.np2 8763 edc edc 2024-02-19 23:31:49 -rw-r--r--
galileo103_20240220.np2 1115 edc edc 2024-02-20 12:05:14 -rw-r--r--
galileo103_20240222.np2 10537 edc edc 2024-02-22 23:42:44 -rw-r--r--
galileo103_20240223.np2 4791 edc edc 2024-02-23 21:59:14 -rw-r--r--
galileo103_20240225.np2 3371 edc edc 2024-02-25 23:22:13 -rw-r--r--
galileo103_20240226.np2 2280 edc edc 2024-02-26 20:06:26 -rw-r--r--
galileo103_20240227.np2 2849 edc edc 2024-02-28 08:45:07 -rw-r--r--
galileo103_20240228.np2 3333 edc edc 2024-02-28 16:26:09 -rw-rw-r--
galileo103_20240229.np2 9458 edc edc 2024-02-29 20:30:01 -rw-r--r--
galileo103_202403.np2 198517 edc edc 2024-03-31 23:44:23 -rw-rw-r--
galileo103_20240301.np2 1506 edc edc 2024-03-01 11:30:03 -rw-r--r--
galileo103_20240303.np2 4142 edc edc 2024-03-04 04:30:58 -rw-rw-r--
galileo103_20240304.np2 5111 edc edc 2024-03-05 00:21:27 -rw-r--r--
galileo103_20240305.np2 2248 edc edc 2024-03-08 15:14:25 -rw-r--r--
galileo103_20240306.np2 11958 edc edc 2024-03-06 22:21:47 -rw-r--r--
galileo103_20240307.np2 7294 edc edc 2024-03-07 19:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240308.np2 3854 edc edc 2024-03-09 01:16:48 -rw-r--r--
galileo103_20240309.np2 4342 edc edc 2024-03-10 05:10:37 -rw-r--r--
galileo103_20240310.np2 4831 edc edc 2024-03-10 18:23:00 -rw-r--r--
galileo103_20240311.np2 10273 edc edc 2024-03-12 10:20:08 -rw-r--r--
galileo103_20240313.np2 19388 edc edc 2024-03-13 17:19:31 -rw-rw-r--
galileo103_20240314.np2 9518 edc edc 2024-03-14 21:23:20 -rw-r--r--
galileo103_20240315.np2 5247 edc edc 2024-03-15 23:50:54 -rw-r--r--
galileo103_20240316.np2 6278 edc edc 2024-03-16 18:00:12 -rw-r--r--
galileo103_20240317.np2 8244 edc edc 2024-03-17 20:26:36 -rw-r--r--
galileo103_20240318.np2 2787 edc edc 2024-03-19 10:48:07 -rw-r--r--
galileo103_20240319.np2 7150 edc edc 2024-03-20 03:39:22 -rw-rw-r--
galileo103_20240320.np2 17609 edc edc 2024-03-20 22:50:56 -rw-r--r--
galileo103_20240321.np2 5860 edc edc 2024-03-21 22:39:06 -rw-r--r--
galileo103_20240322.np2 1068 edc edc 2024-03-22 16:15:18 -rw-rw-r--
galileo103_20240323.np2 6400 edc edc 2024-03-23 23:02:20 -rw-r--r--
galileo103_20240324.np2 9612 edc edc 2024-03-24 22:18:53 -rw-r--r--
galileo103_20240325.np2 3001 edc edc 2024-03-26 13:19:36 -rw-r--r--
galileo103_20240326.np2 2596 edc edc 2024-03-26 14:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240327.np2 8758 edc edc 2024-03-27 18:54:53 -rw-r--r--
galileo103_20240328.np2 8873 edc edc 2024-03-29 01:50:39 -rw-r--r--
galileo103_20240329.np2 2254 edc edc 2024-03-29 22:06:54 -rw-r--r--
galileo103_20240330.np2 16472 edc edc 2024-03-31 02:30:01 -rw-rw-r--
galileo103_20240331.np2 1899 edc edc 2024-03-31 23:44:23 -rw-r--r--
galileo103_202404.np2 195930 edc edc 2024-05-02 10:35:30 -rw-r--r--
galileo103_20240401.np2 1066 edc edc 2024-04-01 17:39:18 -rw-rw-r--
galileo103_20240402.np2 5940 edc edc 2024-04-02 22:02:47 -rw-r--r--
galileo103_20240403.np2 15569 edc edc 2024-04-03 21:33:00 -rw-r--r--
galileo103_20240404.np2 8979 edc edc 2024-04-05 09:05:32 -rw-r--r--
galileo103_20240405.np2 10258 edc edc 2024-04-05 21:49:13 -rw-r--r--
galileo103_20240406.np2 11700 edc edc 2024-04-06 21:55:50 -rw-r--r--
galileo103_20240407.np2 9298 edc edc 2024-04-08 09:21:17 -rw-r--r--
galileo103_20240408.np2 1260 edc edc 2024-04-08 21:30:47 -rw-r--r--
galileo103_20240409.np2 9093 edc edc 2024-04-10 00:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240411.np2 3419 edc edc 2024-04-12 00:46:28 -rw-r--r--
galileo103_20240412.np2 4744 edc edc 2024-04-12 22:50:19 -rw-r--r--
galileo103_20240413.np2 14910 edc edc 2024-04-14 04:00:11 -rw-r--r--
galileo103_20240414.np2 7363 edc edc 2024-04-15 07:26:05 -rw-r--r--
galileo103_20240415.np2 3671 edc edc 2024-04-15 20:29:08 -rw-r--r--
galileo103_20240416.np2 4872 edc edc 2024-04-17 00:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240417.np2 7024 edc edc 2024-04-17 23:24:19 -rw-r--r--
galileo103_20240419.np2 4721 edc edc 2024-04-20 01:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240420.np2 2449 edc edc 2024-04-22 12:27:32 -rw-r--r--
galileo103_20240421.np2 11178 edc edc 2024-04-22 12:27:33 -rw-r--r--
galileo103_20240422.np2 4989 edc edc 2024-04-22 15:30:07 -rw-r--r--
galileo103_20240423.np2 10843 edc edc 2024-04-24 22:47:06 -rw-r--r--
galileo103_20240424.np2 1109 edc edc 2024-04-24 23:05:29 -rw-r--r--
galileo103_20240425.np2 2070 edc edc 2024-04-25 01:20:00 -rw-r--r--
galileo103_20240426.np2 7807 edc edc 2024-04-27 00:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240427.np2 9586 edc edc 2024-04-29 14:42:46 -rw-r--r--
galileo103_20240428.np2 3441 edc edc 2024-04-29 01:53:27 -rw-r--r--
galileo103_20240429.np2 10550 edc edc 2024-04-29 22:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240430.np2 8075 edc edc 2024-05-02 10:35:30 -rw-r--r--
galileo103_202405.np2 209664 edc edc 2024-05-31 00:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20240501.np2 3470 edc edc 2024-05-02 06:06:19 -rw-r--r--
galileo103_20240502.np2 8263 edc edc 2024-05-02 23:34:13 -rw-r--r--
galileo103_20240503.np2 10029 edc edc 2024-05-10 09:37:43 -rw-r--r--
galileo103_20240504.np2 9837 edc edc 2024-05-06 08:25:06 -rw-r--r--
galileo103_20240505.np2 1515 edc edc 2024-05-05 08:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240506.np2 4957 edc edc 2024-05-06 23:12:24 -rw-r--r--
galileo103_20240507.np2 1363 edc edc 2024-05-07 07:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20240508.np2 14001 edc edc 2024-05-09 08:38:20 -rw-r--r--
galileo103_20240509.np2 5527 edc edc 2024-05-09 22:41:45 -rw-r--r--
galileo103_20240510.np2 17784 edc edc 2024-05-11 02:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20240511.np2 9881 edc edc 2024-05-12 01:54:05 -rw-r--r--
galileo103_20240512.np2 4543 edc edc 2024-05-12 23:11:19 -rw-r--r--
galileo103_20240513.np2 20039 edc edc 2024-05-13 23:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20240514.np2 4686 edc edc 2024-05-15 08:24:26 -rw-r--r--
galileo103_20240515.np2 3172 edc edc 2024-05-15 10:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240516.np2 9696 edc edc 2024-05-17 00:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20240517.np2 8738 edc edc 2024-05-17 21:38:58 -rw-r--r--
galileo103_20240518.np2 6474 edc edc 2024-05-20 10:37:50 -rw-r--r--
galileo103_20240519.np2 2320 edc edc 2024-05-20 21:51:11 -rw-r--r--
galileo103_20240520.np2 16016 edc edc 2024-05-21 00:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240521.np2 7753 edc edc 2024-05-22 15:53:26 -rw-r--r--
galileo103_20240522.np2 5053 edc edc 2024-05-22 16:16:20 -rw-r--r--
galileo103_20240523.np2 11349 edc edc 2024-05-23 19:52:04 -rw-r--r--
galileo103_20240524.np2 4139 edc edc 2024-05-27 13:25:09 -rw-r--r--
galileo103_20240526.np2 5359 edc edc 2024-05-27 01:30:04 -rw-r--r--
galileo103_20240527.np2 985 edc edc 2024-05-28 12:44:36 -rw-r--r--
galileo103_20240528.np2 4192 edc edc 2024-05-29 06:25:07 -rw-r--r--
galileo103_20240529.np2 4182 edc edc 2024-05-29 17:05:02 -rw-r--r--
galileo103_20240530.np2 4397 edc edc 2024-05-31 00:30:02 -rw-r--r--
galileo103_202406.np2 108343 edc edc 2024-07-01 07:26:47 -rw-r--r--
galileo103_20240601.np2 3028 edc edc 2024-06-01 09:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240602.np2 4880 edc edc 2024-06-03 00:30:04 -rw-r--r--
galileo103_20240603.np2 1629 edc edc 2024-06-04 05:10:05 -rw-r--r--
galileo103_20240604.np2 2738 edc edc 2024-06-05 01:08:43 -rw-r--r--
galileo103_20240605.np2 4617 edc edc 2024-06-05 23:30:02 -rw-r--r--
galileo103_20240609.np2 1371 edc edc 2024-06-10 00:30:08 -rw-r--r--
galileo103_20240610.np2 8670 edc edc 2024-06-11 00:15:41 -rw-r--r--
galileo103_20240612.np2 6696 edc edc 2024-06-13 01:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240613.np2 5575 edc edc 2024-06-14 07:17:01 -rw-r--r--
galileo103_20240614.np2 1191 edc edc 2024-06-17 08:38:14 -rw-r--r--
galileo103_20240615.np2 3965 edc edc 2024-06-15 21:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240616.np2 4109 edc edc 2024-06-17 00:30:04 -rw-r--r--
galileo103_20240617.np2 6619 edc edc 2024-06-18 08:55:57 -rw-r--r--
galileo103_20240618.np2 2882 edc edc 2024-06-18 22:45:34 -rw-r--r--
galileo103_20240619.np2 9155 edc edc 2024-06-20 00:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240620.np2 5480 edc edc 2024-06-21 09:34:11 -rw-r--r--
galileo103_20240622.np2 5732 edc edc 2024-06-23 00:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240623.np2 2471 edc edc 2024-06-23 23:43:32 -rw-r--r--
galileo103_20240624.np2 5738 edc edc 2024-06-24 23:46:33 -rw-r--r--
galileo103_20240625.np2 6322 edc edc 2024-06-25 21:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240626.np2 6644 edc edc 2024-06-27 07:20:03 -rw-r--r--
galileo103_20240627.np2 6459 edc edc 2024-06-28 14:11:30 -rw-r--r--
galileo103_20240628.np2 1227 edc edc 2024-06-28 19:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240630.np2 1191 edc edc 2024-07-01 07:26:47 -rw-r--r--
galileo103_202407.np2 64499 edc edc 2024-07-21 17:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240702.np2 3044 edc edc 2024-07-03 03:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240704.np2 2935 edc edc 2024-07-05 05:40:03 -rw-r--r--
galileo103_20240706.np2 1399 edc edc 2024-07-06 18:38:54 -rw-r--r--
galileo103_20240707.np2 8484 edc edc 2024-07-08 10:00:57 -rw-r--r--
galileo103_20240708.np2 1371 edc edc 2024-07-08 20:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240709.np2 12099 edc edc 2024-07-09 19:00:03 -rw-r--r--
galileo103_20240710.np2 1249 edc edc 2024-07-10 19:09:06 -rw-r--r--
galileo103_20240711.np2 3028 edc edc 2024-07-11 07:30:00 -rw-r--r--
galileo103_20240713.np2 1587 edc edc 2024-07-14 05:45:05 -rw-r--r--
galileo103_20240714.np2 2112 edc edc 2024-07-15 00:08:03 -rw-r--r--
galileo103_20240715.np2 1886 edc edc 2024-07-15 02:24:05 -rw-r--r--
galileo103_20240716.np2 8414 edc edc 2024-07-17 02:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240717.np2 2579 edc edc 2024-07-18 11:05:12 -rw-r--r--
galileo103_20240718.np2 1032 edc edc 2024-07-18 17:50:56 -rw-r--r--
galileo103_20240719.np2 4950 edc edc 2024-07-20 00:30:01 -rw-r--r--
galileo103_20240721.np2 8360 edc edc 2024-07-21 17:30:01 -rw-r--r--